Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A date can be described as small natural stone fruit that consists of a smooth skin and a fleshy room. These types of fruits may be eaten refreshing or dried out. They are well-known in Midsection Eastern and Mediterranean food preparation. Dates are also used https://elitemailorderbrides.com/spanish-women/ in desserts and baked goods. You can find dates in specialty market segments during the fruit’s season.

Dates had been around for at least 40 million years. They are the most well-known fresh fruit crop that is certainly cultivated. Night out palm trees happen to be native to Africa plus the Middle East. In the West, they are typically eaten as being a dry treat. Yet , they are also a excellant ingredient with respect to baked goods.

During the growing season, times are collected, washed, sorted, and packaged. They will end up being stored in an airtight vase or a muslin bag for the purpose of protection from bugs. When stored properly, they can last meant for years. Fresh times are a appetizing snack and tend to be great to use in baking.

The term time originated from the date palm shrub, a types of Arecaceae that can be widely grown in the Middle East and other tropical areas. Originally, goes were indigenous to Africa, but have spread around the world.

Today, the most common forms of dates involve the Medjool, Halawi, Mazafati, and https://vocal.media/humans/5-reasons-why-relationships-don-t-last Noor. While they are the most generally found in the US, there are plenty of other types of goes. If you want to try a new variety, you can find fresh new Appointments at specialised markets through the season.

Dried Dates are an excellent treat, but they can also be enjoyed complete as a delightful dessert. The dried fruit has a rich caramel-like preference when it’s completely ripe. They can be commonly sold in the West as a dried up snack, yet they’re also found in Middle Far eastern and Mediterranean cuisines.

https://thumbs.dreamstime.com/x/sensual-elegant-young-woman-white-dress-holding-wine-glass-beautiful-wearing-short-old-hotel-30972864.jpg

Schedules are a normal source of anti-oxidants. They also contain fibers, proteins, and carbs. This makes these people a healthy replacement of the white sugar in tasty recipes.

Dates are likewise known for their charming, honey-like flavour. There is a great edible seeds enclosed within the date’s flesh. Some types have a lot more intense flavor.

One of the original cultivated fresh fruit crops, date ranges were formerly found along rivers in Egypt. These fruits were also well-known in ancient Mesopotamia. In fact , a lot of religions consider schedules to be the “fruits of paradisepoker. ” The many benefits have been studied extensively.

Dates are the perfect element to add to a vintage Mediterranean dessert. Get one of these few slices within a yogurt or mix associated with other savory fillings. Just be sure to choose ones that are not crystallized. Normally, they may be significantly less desirable to consume.

Schedules have been a favorite Middle Asian food for several years. They have been described in Ancient greek mythology, on cash, and in monuments. It’s thought that the Egyptians viewed dates being a symbol of fertility. Relating to some practices, God instructed the Virgin mobile Mary to enjoy a date when this lady gave delivery to Jesus. Interestingly, date ranges are a basic piece in classic Middle section Eastern puddings.

Share →

Leave a Reply