Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Getting into a new relationship is definitely an exciting time. But you will need to know how to handle it and not for you to do if you want it to function.

Take some time https://south-brides.net/dating/anastasia-date-review/ to generate trust and discuss romantic relationship goals just before you put the heart on the line. Learn from your previous relationships and relive the lessons that they educated you to construct a strong basis for a effective new 1.

Communicate

Connection is king in a new relationship, and it takes a lot of hard work to master the art of expressing yourself and your partner’s needs. The simplest way to communicate is to get the point throughout in a crystal clear and concise way, says Darcy Sterling, a licensed clinical cultural worker in New York City and host of E! Network’s Famously Solo.

To be successful, your communication need to be thoughtful and mindful of the other person’s comfort level. The best way to do this has been to be aware of gestures and the types of issues you ask, talks about Sterling. If you’re constrained for time, you may choose to use hand signals or written notes to share your communication, she says.

The most important factor to remember about communication within a new relationship is that you should never experience obligated to be able to something simply because it’s the right or predicted thing to say. Actually you may have to rethink what your fresh partner essentially wants right from the start.

Be insecure

In relationships, it can be demanding to open up emotionally. There can be many reasons why this is certainly a struggle, when you’re happy to explore that, it may lead to a far more fulfilling and satisfying romantic relationship.

Despite each of our culture’s negative thoughts about weeknesses, it’s actually on the root of everything we all crave: absolutely adore, belonging, joy, courage, empathy, and creativity. It is also a necessary part of growing and learning.

But , while it may possibly feel frightening, being inclined in a new relationship is an important step toward building the trust and honesty required for a important connection.

You have to be weak with the right time make, though. Finding the right way to share your feelings together with your partner may help you both appreciate how you will are sense and act in response appropriately.

Have it slow

When you’re in love with someone, it can be easy to get too fired up and dash into a new position. But if you rush in to things too fast, it can cause disappointment and heartbreak.

One way to take some time in a new relationship is to collection boundaries right from the start. This is important if you would like to ensure that your spouse won’t damage you in the foreseeable future.

You can also arranged a goal to your relationship, just like “spending plenty of time being loving with every other” or “getting betrothed within a yr. ”

2 weeks . good idea to establish those goals early on so you can slowly work at them over time. It will also assist you to understand where you stand in your relationship and make sure really are moving in the correct direction.

Become yourself

New relationships could be exciting and a little nerve-wracking. After all, you don’t know the person, in addition to so many unknowns ahead of you!

Sometimes, it can be tempting to hide your quirks, interests and eccentricities once in a new relationship. Especially if you’ve had a previous partner who ridiculed these things, it is easy to feel embarrassed or shamed by these people.

But is considered important to always be yourself within a new relationship. It offers a difference designed for both you and your future spouse, says psychotherapist Alex Aguirre.

When you are your self, it’s much easier to communicate your requirements and be susceptible. It also allows build intimacy and trust in a relationship, as per to a analysis by simply Ohio Point out University psychiatrist Amy Brunell.

Being your self can also help you avoid slipping into exercise routines and allowing others specify your time and energy. For instance , if you’re often agreeing to go out with friends and after that find yourself fatigued after work, it’s ALL RIGHT to say number

Share →

Leave a Reply