Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When you want a marriage with a girl, there are a few qualities to look for. You should love her and also respect her. She ought to become good at controlling people and possess a good reputation in her community. A good girl will be able to motivate you to become the best version of yourself.

asian girl

One characteristic that men value in women is class. Fashionable women have got an air of sophistication and an all-natural elegance. That they know how to help to make a room seem gorgeous with very little expense, and so they have a natural poise. Additionally they share their particular feelings and are able to compromise. Ultimately, guys want a girl who respects these people.

An additional quality that men enjoy in women is normally her tenacity. A woman having a eyesight for the future is known as a strong and serious woman. A girl with tenacity might inspire males, but this lady should also always be diplomatic. It’s not necessary to be described as a “good fighter” to attract a female.

Honesty is another quality men look for in a girl. Being genuine about yourself and your feelings will make her more attractive to guys. Honest ladies will reverence a man just who values himself and respects their very own parents. They will also appreciate a man who makes an attempt to improve himself.

Very good communication is important to a powerful relationship. A quality woman will be able to express their self in an honest manner and avoid passive aggressive comments. A good woman can how to get a wife share her opinions without displaying jealousy or like a doormat. She’ll be able to equilibrium her very own feelings and yours with her partner.

Girls that show you absolutely adore and esteem are the most engaging to a man. Guys want ladies who have got a positive frame of mind. It’s not enough in order to give him a warm feeling to create a man feel great. She also needs to show that she enjoys him backside. Love should not be one-sided, nevertheless a mutual love that is shared between the two of you can make a marriage last.

Having a sense of laughter is another trait a man ought to look for in a female. If a man possesses a sense of laughter, women will find him appealing. But if a female is too severe and rigid, he may locate him self lost. In these situations, a very good sense of humor definitely will go a long way.

A lady with a good spontaneity and a strong good sense of self-assurance is a good applicant for a man. She must be positive and distinct to keep a marriage healthy. Guys are foreign women online attracted to ladies who are 3rd party. They no longer women seeking men require a woman that is too needy. Women who are independent can also be able to challenge a man and maintain a proper relationship.

Self-awareness is usually important. Currently being self-aware allows both of you for being present in the relationship. It creates a great atmosphere lets you communicate with reduce and without play.

Share →

Leave a Reply