Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Traditional marriage is actually a legally approved contract between two people that gives these people new legal rights and duties. It is a agreement that has been around to get thousands of years and is continue to viewed as vital towards the social cloth of modern society.

A marriage is a collaboration between two people, generally with the intention of forming a family group. This may take place in a formal marriage ceremony or when an informal courtship method. In most societies, a man and a woman will be allowed to marry after a period https://www.doctornerdlove.com/why-is-it-so-hard-to-meet-a-good-man/ of courtship.

You will find numerous cultural traditions and procedures that shape how persons in a particular culture choose to marry. These kinds of traditions are frequently influenced by simply spiritual beliefs and practices.

The most typical marriage custom is usually arranged marriage, where an individual acts as an intermediary or matchmaker between the bride’s family and the groom’s. In most communities, some form of dowry https://www.mabuchekali.com/two-simple-ideas-on-how-to-date-community-asian-women/ or perhaps bride price is exchanged in these kinds of marriages.

These kinds of partnerships are based on the concept husbands and spouses are contributory to each other, and that children need equally parents with regard to their physical and psychological wellbeing. Its for these reasons marriage is seen as a sacred organization simply by most nationalities.

In most communities, the primary role of a wife is to support her husband and provide just for his demands. This includes a home, food and outfits, and the proper care of her kids.

While this has been true for years and years, it is changing in today’s the community. For example , ladies have moved into the workplace and are also balancing profession and increasing children.

It is also becoming more common for couples to have multiple children. This is the result of the within fertility costs and other factors.

Traditional marriage is a legal union of a man and a woman, and this is usually something that needs to be protected legally. This is because it is the legal foundation of our civilization, and without this kind of, we would not be in which we have today.

In united states, there are many places that marriages may be registered and executed in a municipal ceremony, such as church buildings or enroll offices. These types of weddings are held in open public, and they are often supervised by representatives who have are responsible pertaining to ensuring meet indian singles that the marital relationship is legal.

The marriage ceremony itself is often accompanied by a quantity of rituals, some of which are certain to the faith of the couple. This is one common practice inside the Hindu and Buddhist faiths.

There are many fights intended for why classic marriage is important, and these should be considered in a disagreement about the legal meaning of this relationship. In the long run, what matters is the fact regarding the meaning of marriage and exactly how it should be applied to fashionable society.

This is exactly why redefining marriage is so risky, and so why those who encourage the traditional view of marriage need to be revered as reputable voices in our democratic society. They have an important and priceless contribution to produce in the discussion of how we should certainly live alongside one another, and they must be allowed to express their views in public places.

Share →

Leave a Reply