Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

What is a electronic data area?

A electronic data area (VDR) is normally an online platform for storing, writing and traffic monitoring business docs. It’s a highly secure digital environment where users can in safety access and exchange secret data.

VDRs are typically employed during trades such as mergers and purchases, fundraising, and equity opportunities to securely share highly delicate business-critical facts. Companies rely on these types of virtual “meeting” rooms to supply buyers, attorneys and accountancy firm with safe access to essential documents when safeguarding their business interests.

Investing in a VDR is mostly a low-cost way for businesses to adapt to paperless financial transactions and top data room provider minimize the price tag on reviewing large volumes of sensitive corporate data. It could be also the to make the review process far more convenient for buyers by allowing them to schedule time in a data bedroom without having to travel to the company’s headquarters.

Reliability is of greatest importance in a info room, and it’s the responsibility of service providers to ensure that files are only accessible by permitted users. This is achieved by assigning specific privileges to each user depending on their role.

The ideal data area provider will help you keep your business’s sensitive documents protected while maintaining high degrees of productivity and efficiency. Find a provider with features that align with your particular needs, just like industry-specific secureness certifications, advanced password management and granular control.

Virtual info rooms can be a popular software for many companies, including health care, finance, legal alternatives and the public sector. They are especially useful for managing large volumes of documents that may need to be shared among partners and third parties, while keeping them safeguarded from unauthorized access.

Share →

Leave a Reply