Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Internet brides to be are a growing phenomenon that touches various lives, individuals in locations connected to the net. Often , they are applied as a way of social exchange, whereby the girl looking for her husband is the “purchaser, ” and the man looking for his bride-to-be the “seller. ”

meeting foreign women

The most common types of ship order wedding brides are Asian women coming from Vietnam, Thailand, Philippines, and other countries in Southeast Asia; Latina women right from Central and South America; and European women who have been qualified to escape poverty, abuse, and destitution. These kinds of women frequently have a degree or a college education and have careers, but they are also looking for love and matrimony (Minervini & McAndrew, 2005; Starr & Adams, 2016).

What Are Internet Brides?

A mail-order bride is known as a woman who has listed little in a listing for sale to guys who are interested in marriage. That they are often between 25 and more than 30 years of age, have zero children, have not been betrothed before, and therefore are seeking a critical relationship or marriage.

In some cases, these types of women happen to be from countries that want them to travel to their husband’s country of origin before they can marry. This can be done by matrimony brokers whom are paid a fee by groom and bride.

They are sometimes trafficked and/or exploited by international matrimony broker or perhaps pimps who run them. They can also be a victim of statutory afeitado and forced partnerships.

Most women who join a mail buy bride internet site are looking for a long-term romantic relationship or relationship, and this is an essential reason why they sign up. They would like to find a genuine partner that will love and support all of them and will help them grow in their very own lives.

A good snail mail order star of the wedding website should certainly offer a superior of profiles. You should be capable to find women with an impressive portfolio, and you should become able to flick through their photos. You should be able to satisfy the ladies of your dreams for this platform, and you simply shouldn’t need to pay exorbitant rates for their providers.

A lot of be able to talk http://deckosport.com/what-not-to-do-when-ever-selecting-internet-dating-site-titles/ with them in a dialect you know. This is very important for intercontinental dating. If you have an effective communication together with your mail-order star of the wedding, then she will be more susceptible to trust both you and become your spouse.

There are countless mail buy bride websites that you can decide on, but you need to be careful to select a reliable and honest one. Guarantee the website is secure and offers specialist products. It is also crucial to find a site that has a numerous registered users.

Another thing to consider is definitely the price of the mail buy bride system. The best ones are usually very reasonable and offer a range of features, such as online chat, email, and online video.

Share →

Leave a Reply