Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Whether you are searching for a romantic examine or an educational one, you will discover plenty of games that strike the right observe. One thing that sets Asian love stories besides those of various other cultures is a culture’s shielding mindset and dating anxiety. This is the reason why many Asians have numerous steps to make certain that their culture’s culture stands out through. For instance , in the film, The Perfect Fit in, Asians could possibly roll their particular eyes on the Bali movie’s most cliche elements.

Some other popular romance new from Asia is The Peacocks Fly towards the Southeast. 2 weeks . fun read that tells the tale of a knight in shining armor and a princess who fall in love during the East Han Dynasty. The story can be told simply by Chinese poet person Xie Lingyun. Interestingly, this kind of story is just about the most popular love report in China and tiawan.

Another cult classic is a Perfect Fit. It can an Cookware take on the Cinderella narrative. Asian women of all ages have a secret sensational past. They could have been known to wear size two dresses, but they can also have a talent with respect to sewing and make money on the side. The story incorporates a few blemishes, but general, it’s a very good one. The storyline itself is not really as stimulating as the rest of the book, but the romance can be.

Another book about a love story can be Please Maintain Mom. It can an Cookware take on typical American novel. The publication is a must-read for anyone with Asian heritage, and offers a look into the outlook Asian mothers have for children. Additionally it is a great read for the fan of pop lifestyle. Among other things, the book looks at the different types of Oriental moms, and explains right after between Oriental and Western moms.

Some other book that touches in the heart-wrenching subject of love is mostly a Pho Absolutely adore Story. This really is a fictional adventure that occurs in the 50s during the Purple Scare in San Francisco. 2 weeks . fun, easy going romance new, but it also splashes on some of the greater saddening topics. A number of characters happen to be introduced available, including a philandering husband and a lusty teen. The book protects various topics, including a andersrum (umgangssprachlich) experience through the Red Frighten, a absolutely adore story among an Asian woman and a white colored guy, and a saphic girls romance. This guide has anything for everyone, coming from addicts to skeptics.

The Perfect Match, on the other hand, contains a bland tale. The publication isn’t especially imaginative, nevertheless the story is normally fun to see. The makers from the book associated with audience pick a side. In addition, they make the most of simple fact that Asians have a unique view of what produces a marriage. It could not uncommon for the purpose of Asians to marry all their mail order bride china significant other when they are in their early twenties. This sets a lot of pressure in young people. There is also to demonstrate their really worth in order to have a shot at relationship. This runs specifically true of Asian women.

https://st.depositphotos.com/1607142/5125/i/450/depositphotos_51255187-stock-photo-fashionable-attractive-young-woman-in.jpg

Share →

Leave a Reply