Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The marriage certificate procedure is an important part of receiving betrothed in any nation. It helps you get your name adjusted legally and squeeze in a spouse to your insurance plan. That also helps you travel and leisure abroad on a spouse visa and promise life insurance or perhaps bank build up in the event of your partner’s fatality.

The application form procedure is usually online and could be completed in the county clerk’s office. Applicants must present a valid ID to check identity and residence ahead of the license is usually issued.

Following the application continues to be approved, you’ll receive your certificate by mail or pick it up yourself. This process usually takes a few weeks to complete, but it can take much longer in some expresses.

Obtain a certified backup of your matrimony certificate when you apply for your license and become sure to keep it on file mainly because proof of your marriage. You’ll want this to obtain a last brand change or perhaps add a partner to your spouse and children or employer-sponsored insurance plan.

When you have never recently been betrothed before, you will need to attend a premarital education course. The course will handle the laws and regulations governing marriage in your state, as well as the right way to have a happy and effective marriage.

You’ll as well learn about how to make a relationship together with your future loved one, how to come together as a staff and how to become there for each different in tough times. Numerous classes are free of charge, and others may charge a tiny fee.

A marriage company is a place where you can find your special someone and produce a serious commitment to all of them. They offer services which include helping you locate a suitable match, helping you along with the dating method, matching you with people exactly who are interested in your unique interests, and providing direction and support to make your dreams become a reality.

These types of agencies happen to be for many who are committed why are russian girls so beautiful to building a long lasting, happy and healthy relationship and are willing to work hard to make that happen. There is also strict rules about what you are able to and could not perform during your courting phase right up until you decide to get married to.

As opposed to online dating solutions, online dating applications and other similar online sites, marital relationship agencies have very exact https://www.jdthemes.com/online-dating-in-western-culture guidelines regarding just how their consumers use the company and what they can and cannot do through the courting process. These rules are designed to keep focus of the relationship on the cardiovascular system, rather than the body system, which in turn permits couples to develop deeper mental, mental and spiritual you possess that business lead to long-lasting and happier romantic relationships.

Much better strict rules limiting physical contact during the courting period, many marital life agencies can provide guidance and support on how to discover your best partner and be now there for each different in tough times. This is an important part of the process and is a primary reason that people end up staying with their very own partners for a long time to come.

Share →

Leave a Reply