Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When you happen to be trying to fulfill foreign women for marital relationship, it is important to find the right website. The very best international dating sites provide a selection of features which make it easy to find an ideal meet for you. They also have advanced search filters that allow you to set your preferences and find a appropriate match quickly.

Latina American Public

If you’re looking for a soulmate who will value your family and take care of you like a princess, seek out Mexican young women. These girls will never betray you and aid source of motivation in your life. They also have impressive panache and are very warm and affectionate, so you’ll feel at ease with all of them right away.

Eastern Western Women meant for Marriage

If you want to meet beautiful, well-educated, and family focused women who will be your closest friend in the future, consider marriage to an Far eastern European woman. These females are very kind, intelligent, and definitely will make you happy whatever.

Asia Mail Order Brides

Should you be interested in locating a gorgeous, sugary, and brilliant Thai girl with regards to marriage, it is best to sign up on a Thai all mail order birdes-to-be site. These young ladies will be a superb addition to your as well as will help you build strong interactions with your children.

They will assist you to become a better husband and father. They will also teach you the right way to cook delicious dishes as well as how to take care of your pets.

The most used ship order bride-to-be websites experience hundreds of thousands of girls, so you should decide on a reliable site that delivers high-quality solutions and plenty of communication equipment. It’s likewise helpful to read review articles from other users so you can avoid scams and reap the benefits of your encounter.

Thailand, Indonesia and Venezuela are some of the most prominent international fiance beginning nations which may have disproportionately met their very own sponsors through online dating sites. Pew Research Centre data unveils that Filipino/a fiances have a much higher price of finding a partner through these websites than those from other nations.

African, Carribbean, and Pacific Island nationalities are likewise well-represented on online dating services. Nigerian, Ghanaian and https://wifenow.net/african Pakistani individuals account for more than 1 / 4 of Fb matches.

Interracial lovers in the US have grown to be more common, with 94% of the surveyed credit reporting that they have someone who is a varied racial or perhaps ethnic group than their spouse. This has occurred more often when it comes to in their 30s and 40s than those in their teens or 20s.

It isn’t really hard to get betrothed overseas, and the process much more convenient than in the past. If you’re an adventurous man and wish to meet the soulmate, online dating is the path to take.

If you want to satisfy a foreign partner, it is vital to have a account that will bring the attention of potential lovers. You should showcase your individuality, http://ozy.xsrv.jp/5446 interests, and job goals to help you easily find a suitable meet.

Share →

Leave a Reply