Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Getting to know realistic Latino girls is an excellent way to spice up your daily life. However , there are some things know just before you leap into this kind of relationship. Firstly, you need to understand that Latino girls not necessarily always what they seem. They can be promiscuous and in a lather. Also, the Latino lifestyle emphasizes family. This means you’ll need to be able to work around the family energetic.

The best part about Latino females is that they will be cheerful. They aren’t afraid peru mail order bride to express the feelings. And, https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/kV1bmClCLGtg0VfFl9rqF3/top-tips-for-creating-the-perfect-online-dating-profile that they appreciate at the time you show your appreciation for their efforts. And, they’re often a reasonable amount smarter than American girls.

The proper way to learn regarding Latina young women is to check out a site which was created particularly for this goal. You can find plenty of such sites online. The type of site is usually LatinoLicious. The site gives unlimited dating profiles of true Latina girls. And, the site also has many of totally free features which will help you find the right person for you. And, if you’re really interested in learning more about this issue, you can also take a look at LatinFeels. And, it’s not only a dating internet site, but it also provides other software program as mailing and video conversation.

The best thing about Latino young ladies is their willingness to try new things. And, they’re also very interested. This means you have got to be happy to try new things too. You may have to try a new delicacies or go on an adventure. But , you’ll be happy you did.

Besides out of learning to make some of your selected Latin dishes, you’ll also need to make sure you have the best clothing to complement your body type. The perfect clothes will keep you seeking great for quite a while to come. You also need to be familiar with how to dress for a job interview. Also, you’ll want to have the right footwear to go with your outfit. And, if you plan on pursuing a relationship with a Latina, you will also want to learn a few Spanish words and phrases.

Apart from a good start looking, the best way to win over a Latino is to demonstrate your financial balance. This is especially important if you’re pursuing a relationship using a girl in the South American country. It’s not uncommon for your Latina to be married ahead of she converts 18. And, if you’re blessed, you can find lucky and meet a Latina that has a kid away of wedlock.

Another way to impress a Latino is to be genuine. She’ll appreciate you should you be honest about your life. In addition, http://www.obkon-wellness24.de/wp/ways-to-get-a-ship-order-bride-to-be/ you’ll get a bonus whenever you can learn a few Spanish words and phrases. This will likely give you a lower leg up on the competition. And, in the event you really want to make an impression her, you’ll be able to utilize newly learned information to make her feel special.

The ultimate way to find the best Latino girls is always to go to a seeing site which was created specifically this purpose.

Share →

Leave a Reply