Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Virtual reality isn’t only a new technology that lets people take on other sides, it’s also a tool that can be used to boost many aspects of the lives. From entertainment to education and in many cases business, VR is modifying the way all of us live and work. It can help us study, practice and explore in manners that would be impossible or extremely challenging to replicate inside the real world.

The idea https://edgudent.com/2023/05/05/data-sciences-applications-to-improve-business-processes/ of VR extends back at least as far as the invention of the camera. In fact , major VR systems was a 3D IMAGES projection system called Vitarama that employed multiple projectors and curved screens to create the illusion of concentration. This technology was so successful it turned out adopted by the Army Escadrille for anti-aircraft training in the 1954s (as the Waller Adaptable Gunnery Trainer).

Virtual Reality has developed since then, but its roots remain evident in the technology’s impressive nature. Not like traditional on-line computer games that depend on a mouse button or key pad for communication, VR headsets enable you to interact with the virtual environment by going your head. The headsets path your movements and change the in-game ui visuals accordingly, creating the sensation of actually currently being inside the virtual world. The VR headphones themselves make use of a combination of displays, stereoscopic lens and motion tracking receptors to make this happen.

Some of the advanced headsets have several additional input options which can be controlled with handheld remotes or other devices, such as a gamepad or a smart phone. In addition to basic controls, some systems enable users to their fingers and hands so that they can reach into or touch the virtual community and adjust objects as they would in real life. Several VR headsets can even watch the activity of the lower limbs and ft, allowing users to go walking in virtual rooms or perhaps climb stairs.

While the most basic kind of VR only involves a computer screen, more sophisticated approaches require wraparound shows as well as physical rooms that can be augmented with VR headsets and also other sensors. Many of these systems can also produce haptic feedback that simulates the sensation of touch or pressure.

There are two important aspects of virtual reality encounters that can impact the degree to which they immerse the user, matching to advertising researcher Jonathan Steuer: depth and breadth of information. Interesting depth refers to just how realistic the simulated environment appears, which could be improved simply by display quality, graphics quality and the inclusion of environmental sounds and haptic feedback. Width of information relates to how much from the user’s senses are triggered. According to Steuer, the ideal VR encounter will involve almost all five feels.

Share →

Leave a Reply