Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Need Fortunate Through The Holidays? This is actually the Guide For You

What is-it concerning the weather getting very frightful that will get men and women all hot and bothered? The vacation time is actually upon united states as well as we would like to do is actually distribute the Yuletide cheer by way of filthy black bbw hookups. In this period of providing, where greatest current of all is actually a tightly wrapped climax, there must be an approach to beat the crowds and ensure you are the one who ultimately ends up providing the proverbial whole milk and snacks to a one-night stand. By using these 10 rapid cheats, consider your title entered from the “nice” listing as well as the tip-top regarding the slutty aspect.

1. A Blizzard

Unless it is unseasonably balmy out — which it is correct today, using international warming — you can expect a nut snowstorm to create completely everyone’s freaky part. After making certain your own accumulated snow refugee is cozy, secure, and audio, provide to cuddle up under a blanket with a pleasant flick – pending you really have power. Pull out that wine, uncork it, and allow those feelings overflow the glass. After that, whenever press your own naked bodies together to prevent frostbite, you will remember exactly why you chose to go on to an area with cool winters to start with.

2. Dairy the vacation Party

The just guideline of any occasion party? There are no regulations. The office getaway partyis where you are able to liven up, try to let hair down, and flirt with others from various surfaces and divisions. Along with the chance to show-off how well you clean, you can easily enjoy free of charge alcohol (pending business is not stuffed with cheapskates) and relax in a secure atmosphere where its generally necessary that you hook-up with a co-worker. Inspite of the stigma behind connecting with a co-worker, any office getaway parties are almost like everyone’s views of nevada from inside the belated 90s – whatever occurs truth be told there, remains there.

3. Hijack key Santa

A huge leg-up on starting up with somebody you never understand really is actually going for something special that implies one thing to them. Thus, hijack key Santa. Should it be with a small grouping of buddies or colleagues, learn who may have the object of one’s interest and bribe them to relinquish their own name. While every person’s out investing the $10 limitation on gift notes, find out what she likes and get the woman that times ten.

4. Channel Moses

If you’re anything like me — a gangly Jew just who merely dates Catholic women — you’ll know that finding out the tricks of the trade of somebody’s religion is a superb solution to develop your brain and share an item of another person’s existence. Very, let’s imagine that footwear is changed and you’re matchmaking a Jewish girl for the first time: firstly, congratulations. Subsequently, learn everything you can about Hanukkah, the holiday underdog that periodically works concurrently with Christmas time. Get the girl anything meaningful to produce her feel happy and Important during a period when the entire country is actually writing on Christmas trees and Jesus. Begin tiny: get the lady a fantastic menorah, get a hold of the lady a Star of David necklace that throws the “Jew” in precious jewelry. Fundamentally, get free from your own rut and spoil your beautiful chosen lady.

5. Tinder In Your Area

I know very well what you’re considering: “I always Tinder in my own goddamn region” – but, here’s the capture: every person you decided to go to senior school with are nearby…in your neighborhood! If that person who got away has keep coming back and is on tinder, imagine whoever mug she is going to see appearing on her behalf phones…that’s in which you arrive. Keep your tinder game strong by interested in matches all over together with your location, next – once you get a match – visit your neighborhood bar and relive those recollections a la each motion picture in which the primary figure comes back residence after investing decades out.

6. Mistletoe!

Could it possibly be low priced if you are using the crutch of an ageless getaway tradition to secure mouth with a cutie? No. that is why you really need to exercise. The mistletoe custom has been around for ages and it is almost unusual unless you hug some body after both wandering beneath it. Accept the grass and kiss.

7. The Holiday Schedule

So it really is Christmas time Eve while’ve just landed the latest date within the history of hot dates, the only real issue? That dope hot dog joint you’re taking all of your current dates to is closed. To start with, stop having women to hot-dog restaurants – that is weird. Use this getaway routine to your benefit and deliver her to your home for a great home-cooked food, followed closely by a tame flick. Its that whole process that created the phrase “Netflix and cool” or, as I refer to it as, Hulu and embrace.

8. Old film = Aphrodisiac

Am I crazy for stating Jimmy Stewart’s sound is a lot like viagra? There is something about old films, particularly the overly-romantic land contours, that gets people all hot and annoyed. Even though it ought to be mentioned that “It is a delightful existence” can and really should end up being seen whenever of the year, the 1946 standard could be the sort of film that can bring couples to rips…as well as better with each other.

9. Channel your own internal Kid

Let’s wish we will develop in some sort of where accumulated snow isn’t really a remote memory. The white stuff evokes a feeling of childhood nostalgia that’s, honestly, since infectious as the result of a one-night stand without security. Instead of a boring “adult” big date filled up with drink and pricey meals, do something ridiculous inside the accumulated snow. Build a snowman, get sledding, create an igloo right after which make love on it! Really, cannot don’t do that last one unless you have actually something to get it done on…don’t they offer bear-skin rugs for the celebration?

CONNECTED READING: 7 Christmas Time Intercourse Spots That Yule Each Appreciation

10. Get away the elements

Here’s a different sort of means of benefiting from the freezing cold temperatures: book a journey as far through the accumulated snow that you can. For anyone available to you as equally fed up with the cold just like you, a standard interest are attained about beaches of Puerto Rico just like you drink margaritas and collectively make fun of whatsoever the losers stuck regarding the eastern coastline regarding the usa. Plus, everyone knows that there is no better sort of intercourse than drinker mid-winter getaway intercourse. It is the types of gender which comes when it comes to from a mix of bitterness and pure perseverance to split a-sweat.

Share →