Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There are numerous stages into a relationship. Some of the stages consist of https://latina-woman.com/ Extreme, Bonding, Testing, Stability and Integration. You might think about what each one of these stages entails and list of positive actions to stay on track in your marriage.

Initiating

The stages of your relationship will be a crucial element for the purpose of understanding the development of the romantic relationship. By studying them, you can take the appropriate steps to protect and preserve your relationship. These stages can also be important for identifying what to do when ever problems arise.

While these stages might seem like a straightforward set of guidelines, they are formed by numerous factors. As an example, the time since the last encounter can affect the initiation level. Also, a lot more formal start can be necessary in the event the meeting is scheduled.

Another factor influencing the initiation stage is definitely the relational values of the people involved. Persons may choose to select partners whom offer them a great ego improve or whom make them laugh. In due course, this may lead to more intimacies staying shared.

Experimentation

The experimentation phase of any relationship is definitely the stage where you test the waters. It might be where you begin to develop a shared trust. This kind of stage is certainly not devoid of its risks, however.

Experimentation in a romance has the ups and downs. Another thing you want to avoid is rushing into some thing. A rushed marriage may lead to terrible timing and unintended outcomes. For instance, you could miss the opportunity to learn about the partner’s attitudes and interests.

The experimental phase is not a time to dash into nearly anything. If the relationship is to previous, both individuals have to be a portion of the decision making method.

Intense

Having an understanding of the different romantic relationship stages can be quite a powerful software in safeguarding the relationship. If you know can be next, you can use avoid making mistakes that will derail the marriage.

The early stage of dating is known as the the butterflies and content anxiety. This is an interval in which you will still meet your lover and start to produce a sense of yourself. It’s important to spend some time together, and be careful to not take one another without any consideration.

You’ll also find that you begin to depend on each various other more and more. This is often a really exciting period, but it’s also a very prone one. There are several potential for frustration and anger to build up.

The use

In an passionate relationship, two people often integrate their identities. This may happen in several diverse forms, from your romantic relationship to friendships.

Being among the most popular forms of integration is in a romantic relationship. At this point, two people feel truly in love and share more of their lives. They also are willing to sort out conflicts inside the relationship.

Yet , in other relationships, differentiating may take place through the entire relationship’s length. Differentiating occurs the moment one or the two partners have got uncomfortable discoveries about the other. Frequently , this happens throughout the early stages of the relationship.

The most crucial thing to remember in this stage is to be considerate. You do not prefer to cause any challenges for your spouse. Similarly, you will not want to make any kind of rash decisions.

Bonding

Binding is the ongoing process of developing a relationship. It truly is important to understand the levels of passionate relationships. This assists you protect your relationship and ensure that it stays on healthy and strong.

The first level is called the dating stage. At this point, you are simply just starting to turn into interested in your lover. You may not even know in which the relationship is going. However , this kind of phase is great for building up a sense of trust.

At this time, you and the other individual are ready to share more intimate moments. There may be a few unpleasant conversations, nevertheless, you will be able to deal with them devoid of attacking each other.

Stability

Balance in connections is a key factor in a successful relationship. Relationships are built on a solid foundation of trust and respect.

Having a stable relationship requires that you maintain your connection to your lover, even when you can find disagreement. It is important to remember that we now have no ensures that the relationship will stay stable. If you are like it is becoming unstable, you should attempt new things or perhaps find methods to reconnect with your spouse.

One way to keep your relationship lasts is to purchase five stages of a relationship. Each stage has particular characteristics that happen to be necessary for a relationship being healthy.

Share →

Leave a Reply