Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Data bedroom software is a specialized cloud-based service that gives secure file sharing and cooperation tools. It may be most commonly used for sharing hypersensitive documents in M&A trades and other business deals, however it can be used for many people other purposes.

The most important element to remember once selecting the right online data bedroom is to verify your business’ needs and budget. You additionally her response prefer that the provider you decide on has a free sample period and offers customer support during this time.

Security and compliance:

The first thing to choosing the right data bedroom software is to check on whether this meets industry-wide standards intended for data protection and storage area. Some of the most common accreditations include ISO/IEC 27001, SOC 1 and 2, GDPR, HIPAA, and more.

Simplicity:

The most efficient data area software is easy to navigate and has each of the features you need to make your transaction as simple as possible. This includes an easy interface, quick account activation, and a drag-and-drop document upload method.

Customization:

The best data space software is able to modify its interface to suit your company’s exceptional needs and preferences. This could include adding a company brand, brand colors, and re-arranging the software to your team’s preferred means of working.

Reporting and stats:

In addition arranging sharing, the best info room program can provide advanced reporting and analytics features to track offer progress. This can help you observe and measure task performance and ensure that everyone involved in the purchase is on a single page.

Share →

Leave a Reply