Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A happy russian married female is often a superb match for your man that has a deep desire to create a family. She is usually a great fan base, smart and communicative. The woman with also very female and comes with an https://district.cdd.go.th/muangkorat/2020/12/31/the-most-notable-props-of-online-dating/ innate beauty that will make you would like to keep her around for the remainder ever.

What you’ll do To Be a Great Russian Better half

A great russian wife must be loving, person, understanding and devoted to her husband. Your sweetheart should have an excellent understanding of his character and become willing to bring out the best in him.

This is very important for a effective marriage in the long run. She should likewise have faith in him and not let him down.

The girl should be able to demonstrate to her commitment by simply spending time with her and making her feel special.

The ultimate way to do this might be honest and tell her just how much you love her. This will give her a sense that you have seriously thought about her and she is going to appreciate this kind of.

Getting to know her customs is an excellent way to show the commitment and interest in her. This can be done by watching loving movies with her, or learning a bit about the different customs belonging to the country this lady lives in.

You may not have the ability to understand all the things she says, but you should be in a position to learn enough to produce her chuckle. She will be delighted that you are making the effort to learn regarding her and she will be grateful for your time and effort.

She is going to be a great companion when you are traveling and she will be a wonderful friend in the long run. She will help you work as a better person and she could be a superb addition to your household.

When you are planning to be a very good russian wife, it is important to have an understanding of her culture and beliefs. This will help you to become a better partner and she’ll be grateful for your efforts.

Being a wonderful russian wife is about bringing out the best in your man and not allowing him down. She should be patient and understanding with her spouse, she should brides ru be able to show her commitment and she could be a great fan base.

A fantastic russian better half is someone who takes care of her family and is always there for these people. She will be described as a great aid to her man and she could be a very good example with her children.

Your lady should be a wonderful cook, seeing that she will cook for her hubby and her family. She is going to be a wonderful partner with the food prep and she’ll be a superb mother with her children.

Being good prepare food is important for any great russian wife, since she will make for her hubby and family. She will certainly be a great assist with them and she will be described as a great case to her children.

Share →

Leave a Reply