Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A ship he has a good point purchase bride agency enables individuals to meet and communicate with each other on line. These individuals can be local or perhaps from a second country. The data on the profile should be comprehensive and truthful. It is also crucial for you to set the filters correctly. Upon having the criteria, you may communicate with your mail purchase bride.

The first thing is to sign-up on a reputable mail order bride webpage. Many of these websites are free to use. However , some require that you verify the identity ahead of completing your profile. Several websites also require images or video clips. Ensure that your account is interesting and contains relevant information about yourself. Your account can help you win over your postal mail order star of the event. Once you have authorized on a deliver order bride site, you can communicate with your ship order woman using the cyberspace messaging or video chat products.

Mail purchase brides want a man who can make them laugh. A hilarious personality may help you relax and make her feel comfortable. Attempt to avoid talking about earlier relationships with your mail buy bride. A cheerful attitude could make her wish to spend time with you. Do not speak in negative shades and talk about yourself confidently. By being great, you can attract your mail buy bride. These kinds of ladies just like men who all are full of strength and are fun to be around.

If you are thinking of getting married in foreign countries, there are two main strategies to find a all mail order star of the event: a paid and a totally free service. The free product will allow you to create a profile and chat with potential ladies, but these services have their disadvantages. These providers can contain unverified information, poor interaction tools, and also other issues. It’s important to know about the cost of subscribing to a email order bride web-site before you sign up.

-mail order star of the event websites will often list girls from diverse countries. A mail purchase bride from Ukraine, for instance , can help you know more about the culture of her country. A mail buy bride by Vietnam, alternatively, can make your routine even more exciting. You can also find mail purchase brides right from Venezuela. They can be incredibly exquisite and can get a passion to your life. If you want to marry a foreign woman, you must take the time to discover more about her traditions before making for you to decide.

There are a few recommendations you can comply with to build your mailbox order star of the event search simpler. First of all, you must research the nation and find a good mail buy bride web page. You should become acquainted with the terms and prices to see websites that concentrate on the nation you have in mind.

Share →

Leave a Reply