Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If how to date russian women russian bride you really are a Western person looking to https://www.cosmopolitan.com/sex-love/a9625945/first-time-meeting-love-of-life/ woo an eastern european girl, you’ll need to be a bit more than just quite and good-looking. The best way to approach a Russian lady is to be present in person and behave with dignity. Here are a few tips to help you along the way.

The most crucial rule to follow along with is to be genuine. If you make an effort to deceive an eastern european girl into thinking you are searching for her, you could wind up wrecking her mind.

Flirting isn’t easy. But there are numerous key ways to do it right. One of all of them is to be sure to ask her about her family. This could seem like a silly question, when she is willing to talk about her existence, you might be able to make her a part of your own.

https://blog.ukrainebridesagency.com/wp-content/uploads/2018/12/ukraine-brides-agency-first-date-ideas-with-a-russian-woman-780x355.jpg

The best way to show her that you are thinking about her is usually to speak up. When you first match a Russian female, be sure to declare hello. It will get her to open up and let you in.

Drinking make a point of learning some of her native words. Even if you usually are fluent, you are able to still impress her with the understanding of her culture.

Crucial show that you’ll be capable of making her giggle. Russian females enjoy a good laugh. Actually humor is one of the most valued aspects of the culture.

Share →

Leave a Reply