Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A happy russian married girl is often a superb match for a man who has a profound desire to create a family. She is usually a great audience, smart and communicative. Completely also very girly and has a innate beauty that can help you need to keep her around for the rest https://rusbrides.net/ukraine-mail-order-bride/ ever.

The direction to go To Be a Wonderful Russian Better half

A great russian wife needs to be loving, patient, understanding and devoted to her husband. This girl should have a very good understanding of his character and stay willing to enhance the best in him.

This is very important for a good marriage over the years. She should likewise have faith in him and not allow him to down.

This girl should be able to show her commitment by spending time with her and making her feel special.

The easiest method to do this shall be honest and tell her how much you love her. This will provide her an expression that you have really thought about her and she could appreciate this.

Getting to know her lifestyle is an excellent way to show your commitment and interest in her. This can be made by watching affectionate movies with her, or learning a bit about the different customs of the country your lady lives in.

You may not manage to understand all she says, but you should be able to find out enough to build her have a good laugh. She will always be delighted that you are taking the time to learn regarding her and she’ll be grateful for your efforts.

She’ll be a wonderful companion while you are traveling and she will be considered a wonderful friend in the long run. She’ll help you work as a better person and she is going to be a great addition to your household.

When you are trying to be a good russian partner, it is important to have understanding of her culture and beliefs. This will help to you to be described as a better partner and she will be grateful for your efforts.

Being a superb russian wife is approximately bringing out the best in your man and not making him down. She must be patient and understanding with her man, she ought to manage to show her determination https://urmibangla.com/?p=1497 and she should be a great audience.

A great russian wife is someone who takes care of her family and is often there for the coffee lover. She will be considered a great aid to her partner and she will be a great example to her children.

Your sweetheart should be a superb cook, for the reason that she will make for her partner and her family. She’ll be a great partner in the kitchen and she’ll be a superb mother with her children.

As a good cook is important for any great russian wife, simply because she will prepare for her partner and family group. She will be considered a great help to them and she will become a great case in point to her kids.

Share →

Leave a Reply