Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Every person is unique, and all romances are exclusive. However , there are actually certain characteristics that a majority of healthier relationships share. These include trust, respect, and support. They are essential for completely happy relationships. When you are unsure whether the relationship offers these attributes, it may be useful to take a better look at your romance and consider producing some alterations.

People in perfect relationships make each other important. They put their very own partner ahead of their good friends and interests, and they often try to find strategies to keep the ignite alive. They could go on romantic dates, spend some time at each other’s residences, or even just text each other an amusing meme to keep the love with your life.

That they Communicate Well

A healthy couple can talk about their emotions, hopes and dreams collectively. They can as well discuss conditions that occur in the relationship and think of solutions. They don’t avoid conflict or dispute in an hostile approach, and they are always respectful of each other’s thoughts.

They Make Their Partner Feel Better

People who find themselves in perfect relationships often think about how to make their partner feel happy and cherished. They may give them a massage therapy, give them a sweet greeting card, or just let them know they love them. These basic acts of attention can hook up them right away and remind them that they will be a team.

That they Nip Problems in the Bud

They don’t permit small thebestmailorderbride com website issues remain in their romantic relationship and they often cope with them at the earliest opportunity. They don’t gossip of their problems with others or make this public. They treat their partner with attention and value, even during difficult conditions.

If a problem does happen, they steadly discuss it with one another and try to reach a contract that works to get both of them. They do not get into a spat or pin the consequence on one another with regard to their arguments. They have discovered to value each other’s differences and locate a endanger that is pleasing to they are all.

The Most Important Feature Is normally Trust

They have built up a deep level of trust with the partner. They know that their partner will never cheat on them or lie to them. They will count on their partner to be supportive in any circumstance and they will do not ever judge all of them for their activities or decisions. They can trust one another with their money, kids, and work. They will leave each other for the week’s vacation without worrying regarding just where they are or what they are doing.

When you have these features, it means that your marriage is healthy and strong. Keeping these features in mind can help you maintain a cheerful, loving https://www.laimayleng.com/marital-life-stereotypes-in-europe-how-to-overcome-marital-life-stereotypes-in-europe relationship for quite some time to arrive. If you are a perfectionist, you might struggle with these traits, yet there are many ways to change your approach and start having fun in your life using your partner. For example , you can start simply by setting natural goals and focusing on what you may control.

Share →

Leave a Reply