Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Data category is an important part of data control. It helps agencies identify what they have, wherever it’s stored, and how important it is. Additionally, it allows reduce the expense of storage. This is especially true to get unstructured info.

Data classification is a important first step to data secureness. It makes essential check this site out data easily accessible and reduces the risk of loss of data or illegal access. Additionally , it helps with conformity. It also comes with a clear photo of all data in an organization’s control.

Using data classification as a baseline, an organization can develop a set of standards and policies. For example , the HIPAA Privacy Rule requires protected entities to distinguish protected information about health (PHI) and establish a info classification procedure. In addition, it requires relevant business associates to implement safety measures.

As more and more data gets produced, organizations have to increase their data management attempts. They can try this by categorizing and marking their data. The benefits incorporate increased effectiveness and improved upon data security. It may also lower operational costs and produce it better to comply with industry-specific regulatory mandates.

Traditionally, data categorization is actually done by manual means. Though these strategies work, they are expensive and sometimes inaccurate.

Some companies are relying on more advanced data classification tactics. These can apply software methods to determine the best label. Several can even embed a designate in a file’s properties.

Essentially, a good data classification system requires almost perfect accuracy. It could be as simple for the reason that an internal application or a complete third-party software program.

Share →

Leave a Reply