Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Getting into a new relationship can be an exciting period. But you’ll need to know what to do and not to accomplish if you want it to do the job.

Take it slow https://1mail-order-brides.com/reviews/gamer-dating-review/ to develop trust and discuss romance goals ahead of you put the heart at risk. Learn from your previous relationships and relive the teachings that they educated you to produce a strong basis for a successful new an individual.

Communicate

Communication is king within a new relationship, and it takes a whole lot of efforts to master the ability of expressing yourself and your partner’s needs. The ultimate way to communicate is to become the point across in a distinct and concise approach, says Darcy Sterling, an authorized clinical cultural worker in New York City and host of E! Network’s Famously Solitary.

To be successful, the communication must be thoughtful and mindful of the other person’s level of comfort. The best way to do this is to be aware of body language and the types of inquiries you ask, clarifies Pristine. If you’re hard pressed for period, you may decide on hand signals or crafted notes to convey your note, she says.

The most important idea to remember about communication in a new relationship is that you should never look and feel obligated to talk about something even though it’s the appropriate or expected thing to say. In fact , you may have to re-think what your new partner truly wants right from the start.

Be weak

In connections, it can be tough to open up psychologically. There can be a number of reasons why this really is a struggle, but once you’re happy to explore this, it could possibly lead to a lot more fulfilling and satisfying romance.

Despite the culture’s negative opinions about vulnerability, it’s actually at the root of everything we crave: appreciate, belonging, joy, valor, empathy, and creativity. It is also a necessary part of growing and learning.

However while it could feel terrifying, being prone in a new position is a vital step toward building the trust and honesty needed for a important connection.

You need to be inclined on the right time and place, though. Finding the right way to talk about your feelings together with your partner will help you both appreciate how you will are sense and answer appropriately.

Take it slow

If you are in love with an individual, it can be painless to have too enthusiastic and dash into a new position. But if you rush into things too quickly, it can cause disappointment and heartbreak.

A great way to take some time in a new position is to set boundaries from the beginning. This is important if you need to ensure that your partner won’t damage you in the future.

You can also placed a goal for your relationship, just like “spending a lot of time being conjugal with every single other” or “getting committed within a year. ”

It’s a good idea to determine those desired goals early on so that you can slowly work towards them over time. It will also help you understand where you stand in your marriage and make sure are really moving in the right direction.

Become yourself

New relationships may be exciting and a little nerve-wracking. After all, you don’t know the person, and there are so many unknowns ahead of you!

Sometimes, it is typically tempting to hide your eccentricities, interests and eccentricities the moment in a new relationship. Especially if you have had a previous partner who also ridiculed these things, it usually is easy to feel embarrassed or shamed by them.

But it’s important to become yourself within a new relationship. It can make a difference intended for both you and your future spouse, says psychotherapist Alex Aguirre.

When you are your self, it’s simpler to communicate your preferences and be weak. It also allows build intimacy and trust in a relationship, corresponding to a examine simply by Ohio Status University psychiatrist Amy Brunell.

Being yourself can also help you avoid falling into activities and making others dictate your time and energy. For instance , if you’re definitely coeternal to go out with friends and find yourself depleted after function, it’s ALL RIGHT to say no .

Share →

Leave a Reply