Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The panel room is an important place for the company. It truly is where critical decisions are manufactured and improvements are applied.

A mother board room is additionally a site for speedy huddles and brainstorming consultations. In fact , it may be the most important place in your company.

Panel rooms are often huge and filled up with seats. However , the size and structure of an boardroom may vary. This is because the board of directors is a team of individuals elected by shareholders to act on their behalf.

Some panels make use of a virtual boardroom, while others choose a more traditional setting up. Although the number of virtual group meetings has increased during the past several years, various boards still choose to hold an in-person meeting.

Depending on size of the organisation, the frequency of meetings may vary. But they are needed to ensure that the corporation is functioning effectively. They can be necessary in the progress your company technique.

Boardrooms are sometimes reserved for plank members only. These individuals are in charge of for ensuring that the company comes with the resources to carry out well.

Meant for larger companies, the boardroom may be a dedicated area, while more compact organizations choose to rent a suitable space. According to company’s requirements, the boardroom discover this info here may be located in the center belonging to the office floor.

A aboard room may be a valuable software for firms looking to improve their decision making expertise. Having the proper tools will ensure that wonderful ideas are brought to fruition.

Share →

Leave a Reply