Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Ninjacapture acknowledges web camera recording to add a personal touch with the target audience. Toggle between webcam and screen recording during a video recording or resume with both. With this, you can not only just capture screenshots but can even annotate them or Help Desk Engineer Salary blur out areas within. Therefore, we have made a list of screenshot extensions for Google Chrome for you, hoping that you will find it meaningful, some way or the other. To any screenshot or recording, you can attach more content like files, text, tables and more.

With Nimbus you can take a screenshot of your webcam feed and even add a watermark to your confidential photo. You can select any area of your choice, then click on crop function, and crop the image. ‘Capture visible part of the page’ can only capture what you can currently see in your browser. Taking a recording of the screen as well as the front camera while presenting. You can host and share unlimited images forever for free.

  • If you’re satisfied with the image, click Save JPG.
  • Capture, edit and save them to PDF/JPEG/GIF/PNG, upload, print, send to OneNote, clipboard or email.
  • Record screencasts – record video from your screen.

Promotes online sharing via a view-access or edit-access link. It’s not easy for new users to understand the interface at first glance. Includes your voice in recording with the microphone option on. Khamosh Pathak is a freelance technology writer who specializes in tutorials. His work has also been published on Lifehacker, iPhoneHacks, Zapier’s blog, MakeUseOf, and Guiding Tech. Khamosh has nearly a decade of experience writing how-tos, features and technology guides on the internet.

Best for Flexibility: Screenshot Captor

There aren’t many screen capture tools that include optical character recognition , but it’s a useful feature. Screenpresso Pro lets you analyze any image you captured for words and letters, and turn them into editable text. Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder is the perfect tool for creating screencasts. Besides standard recording and screenshotting functions, it has many features that any blogger will appreciate! For instance, you can add your own watermark to a screenshot or video to brand it.

The LightShot chrome extension is compatible with both macOS and window devices. What’s exciting is the fact that LightShot extension for chrome clubs similar screenshots together, making search for a particular photo quicker. LightShot scrollable screenshot chrome extension lets you capture full or parts of your screen and then upload these files to the cloud. Whether for work, home, or play, TechSmith Capture provides a simple, free way to create basic screenshots and screen recordings and share them with others. If you’re running at least OS X Mojave, pressing the Command, Shift, and 5 keys simultaneously opens up Screenshot, a more-than-useful screen capture utility.

Option of capturing screenshot of cross domain images. Automatically saves a captured image to local storage. ‘Capture entire page’ captures all the content of your page. Simple image https://topbitcoinnews.org/ annotation tools, including an arrow, rectangle, highlighter, and a callout with font face and size control. Select an area, edit your screenshot and upload it to the server.

Awesome Screenshot

It offers the quickest way to capture a high-quality and editable screenshot of the entire or partial screen. Fireshot for popular browsers like Chrome, Firefox, Opera, and Edge allows doing quick edits like adding annotations. The images can be saved as an image or a PDF, and also, you can upload or share them on the web almost instantly.

Click on the extension icon and select the appropriate option. You can choose to capture a certain area of the web page, its visible part, or the whole page. GoFullPage is one of the simplest extensions for making a full-page screencap. You can click on the icon or use the shortcut Alt+Shift+P. The image will appear in a new tab, where you can download it. The app offers several formats for downloading, including PNG, JPEG, and PDF.

screen capture extension

Direct download of captured screenshots to your local drive. Powerful image editor for adding shapes, lines and boxes to screenshots. Also known as GoFullPage chrome extension, this allows capturing of screenshots in a single click.

Easy editing of snippets with just a few clicks. Efficient reporting of bugs visible on your screen without exiting the original site. Taking a screenshot of a complete or specific part of a webpage. Taking a screenshot of all open tabs with one click. Compatible with other browsers such as firefox and opera. • To dismiss the screenshot just click on the gray area.

Document way more, in way less time

Previously premium features are now completely free. To use the Snipping Tool, press the Windows key, type snipping, and click the app icon. You can set a delay of between one and five seconds, and basic editing tools like pens and highlighters are included. When it comes to screen capture software, there’s plenty to like about ShareX.

screen capture extension

Offers standard editing tools such as cropping, trimming, highlighting text, adding arrows and stickers. Apart from screenshots, you can also use Nimbus to record your screen or webcam . The recorded videos can also be trimmed and cropped right through the extension. Here’s a list of some of the best screen capture browser extensions available out there. Whether you use Firefox, Chrome, Opera, or Edge, there’s definitely a browser extension for one. Click the camera icon to take a screenshot of the selected area or click the video icon to start recording the selected are .

Enhance your proposals with video presentation!

The Windows software has many other features and represents good value for a lifetime license. Screenpresso Pro can capture static images and video, including both what’s on the screen and what is being recorded via webcam. It’s also possible to connect an Android device to the computer and record what is happening on it—an unusual and useful option. Several annotations and editing tools let you crop and pixelate the image, and add shapes, text, and more. Another add-on for Firefox, Full Web Page Screenshots, lets you take screenshots and save them as images or PDFs or send them directly to the clipboard. Also, you can capture all tabs in one click and print, annotate, edit, email, and upload the images.

How to use Movavi’s screen capture extension for Chrome

Nimbus Screenshot supports horizontal scrolling. The editor interface allows editing objects even after you add them to the screenshot ! Good alternative to TechSmith Snagit extension.

YouTube screenshots extension adds a button on the YouTube application and allows you to take a frame by frame screenshot. The easiest way of taking a screenshot on windows desktop and laptop is to press the windows button and G together. On mac devices, you can do the same by pressing cmd, shift and 4 keyboard shortcuts together. The ability to share screenshots to TechSmith cloud services such as Screencast, as well as save to your local drive, or copy and paste into a document.

Share →

Leave a Reply