Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Once you tie the knot, your life changes permanently.

Marriage adjustments how you along with your partner align with each other, as well as whatever you consider crucial in your lives.

Often , these changes aren’t as remarkable as you might believe. But they are nonetheless a major move in your marriage, and it is worth being prepared for them.

Moving In

Having a wedding is a thrilling time in someone’s life. From planning a wedding party to finding https://mailbride.net/asian/vietnamese-brides/ the perfect residence, there are lots of things that must be done to keep your nuptials stop without a hitch.

The process of investing in a residence can be quite challenging for first-time buyers. Nevertheless there are a few guidelines that can help you find your dream squatting with out breaking the bank. The very best tip is going to be patient and ensure you have it right.

A home that displays your individuality and life style is the best place to start. This will not only help you give in quicker, but it will likewise save you a lot of money on your rent or mortgage payment.

The best part is that you can try all of these duties within your budget. Fortunately, there are many wonderful mortgage brokers that will help you find the property of your dreams at an amount that’s right in your case.

Acquiring Yourself

Marital relationship is a huge determination and it will require a lot of. It takes a long time to get used to the new life style and it can end up being very demanding.

It is important to be sure that you are becoming married for the right reason not even though of other’s expectations. If you are not happy with your life or your companion, it may be the perfect time to consider changing your relationship.

You may be reluctant to talk about your feelings, but it is very important to do so and stay open. Showing your thoughts and feelings will help you understand yourself better, which is critical for a healthy relationship.

It is also a smart idea to take some time for yourself and go after your hobbies or hobbies and interests. This can help you are feeling more grounded and less overcome by other factors in your existence.

Adding Children

When you as well as your significant other get into married life with kids in tow, you’re looking at a shift right from co-dependent associations to collaborative ones. For many, this is a transformative experience that reorders focus and requires more juggling and negotiation with the intention of shared enjoyment.

The biggest challenge is usually to maintain a relationship that is made of two individuals with differing needs, as well as a growing family, particularly if one partner is responsible for every one of the children’s activities and another need to make credited without a give check.

The best way to preserve things refreshing is to be start about your individual needs and desires, and let your spouse know very well what matters most to you. This could be accomplished by using a variety of tactics, including having fun together and discussing what’s important to both of you on an ongoing basis. The best marriages are able to conserve the same core values in an innovating and changing world.

Growing Old Along

There’s something about a couple who is still holding hands and having a laugh at comedies they remember from their smaller days. Having spent a long time together, they already have grown inside their understanding and determination to each other.

There is almost nothing more precious than a marriage that can stand the test of time. It’s the dream of every happily married couple to have a joint venture that only sweetens with years.

But how should couples cope with this? How should they re-negotiate their romantic relationship to take into account their particular new freedom, increased period together, conceivable decreased income, and falling health and strength? Experts say that it’s a delicate party, and a person that needs mutual determination and understanding.

Share →

Leave a Reply