Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Many people are typically sugar baby slang confused as to why an older man and younger woman are internet dating. While there are a lot of diverse reasons behind this kind of, one of the most common is that they want to locate someone who brings them a feeling of youth pop over to these guys and energy. Many old men also enjoy currently being involved with young women as it allows them to participate in younger activities and retains them feeling rejuvenated and younger as the primary goal.

Another reason for more radiant women searching for older men is that they generally offer a stableness that the ten years younger generation might not be able to offer. They are usually elderly and have a better grasp breaking news of life’s important lessons. For this reason, they could be more likely to have the ability to take items slow-moving and give all their significant other period to generate a healthy relationship that is certainly stable and secure.

In addition , old men are usually a reduced amount of prone to perform the game of “beating surrounding the bush” and will typically be immediate about what they desire within a relationship. This may be beneficial to a younger female as it permits her to stop unnecessary drama and simply focus on building a very good bond with her fresh partner.

If you’re seeking for your partner that may be older than you, there are a few websites to check out. These sites are designed specifically for older men and younger women and currently have a high success pace at genuinely connecting each of the parties. Possibly the best is What’s Your Price, which has a quick registration process that induces users to skip each of the messaging and actually go on dates. This site also offers an excellent option for smaller women in search of older men, and so there is something for everyone.

Regardless of why you are trying to find an older guy or the younger woman, it is important to be aware of the potential problems that may arise. For example , if a younger female complains about you to her friends, it is a good sign that she shouldn’t respect the privacy and may even be using you as a way to vent. In addition , any time she is regularly talking about her other relationships, it would be an indication that the girl with not all set to commit to you.

Another thing to be cautious with is if a younger girl is going out with an older man for money. This is usually a very poisonous relationship and can lead to exploitation and manipulation. Often , these kinds of relationships are based on financial desperation and also the desire to have a father figure in your daily course. It is essential to possibly be aware of this and to simply date somebody who is truly interested in you and not just the cash they can present. Otherwise, you’ll end up wasting the time and could land in a marriage that is certainly harmful to you. In the end, it could all about finding a happy and loving relationship generates you both feel good.

Share →

Leave a Reply