Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When we speak about what do Dominicans be like, there are several various ways to look at the challenge. Some of us might believe of a darker skinned man with straight hair, or maybe a person with a pointed nose. Other folks might believe of someone with white pores and skin. In any case, we know that race can be something that is employed in our culture to partition and beat people.

One of the most complicated ethnicity classifications inside the Dominican Republic is that of “black. inch According to the mil novecentos e noventa e seis Electoral Spin, 4. 13% of the adult population inside the Dominican Republic was “black. ” This is certainly compared to the United States’ one-drop rule, which defines people as dark-colored if they may have any degree of African bloodstream. However , a large number of Latin American countries will not follow this rule. The Dominican Republic is the fifthly largest black-majority country in the world outside of The african continent.

Although Dominicans will not consider themselves to be dark-colored, most of them possess a heavy African and European historical. In fact , almost two-thirds of the people in the Dominican Republic identify as Mestizo, which means mixed-race. A large area of them also provide Native ancestral roots.

The definition of “Los Banilejos, ” or the people of Bani, can be described as way of expounding on the people so, who live in the city. It does not mean that all of the people who inhabit the city happen to be “black. inches But the darker-skinned people of Bani are subject to special overview.

One of the biggest factors in determining who might be considered “black” in the Dominican Republic is definitely socioeconomic status. Individuals who a higher dating an argentinian woman social status tend to always be lighter-skinned. On the other hand, those who have a lower social status tend to always be darker-skinned.

Currently, there are over 7 million blacks in the Dominican Republic. In addition , the country offers thousands of unrecorded migrant employees. Many of these migrants happen to be Haitian. These individuals are currently being deported.

In Oct 2007, a UN messenger reported that there is a pattern of racism against Blacks in the Dominican Republic. He found which a majority of the comment segments on YouTube video tutorials had a higher level of anti-Blackness. Although this isn’t always visible to the naked observation, it has the actual to create a lot of damage.

Because the denationalization process inside the Dominican Republic began, various have been remaining stateless. A lot of the tens of thousands who were denationalized were citizens of this country the moment these were born. As a result, there is a lack of job possibilities for these people.

A few of the Dominicans that have lost the nationality fear currently being expelled. The country’s Constitutional Court possesses adopted a couple of standards to denationalize persons. This has triggered a lot of tension between two nations.

In conclusion, Dominicans and Haitians must make a decision whether or not they desire to accept the boundary or challenge it. If they happen to be forced to decide, they will most likely go back to their original job.

Share →

Leave a Reply