Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Virtual romances are a way of connecting with someone with no need for physical presence. This is often done through online dating sites or through email, phone calls and social Click Through to the Following Page media. It’s a great way to meet people and build a relationship, especially if the two of you reside in different parts of the world.

They are not always the most healthful form of human relationships though and can cause a whole lot of challenges, so it is extremely important to keep a number of things at heart before engaging in one of these human relationships.

1 . The chance of Fraud: Today there are so many scams on the internet and if you consider proper safety measures, you can end up with a lot of money shed in this form of relationship. It is therefore vital that you protect your identity and not share a lot of information about your self online.

installment payments on your The Risk of Detachment: It is hard to experience a long term relationship online since you cannot perform exciting tasks with your spouse. You can’t have a date or do any other fun activities with them like traveling, consuming, and seeing movies.

a few. The Risk of Self applied Disclosure: It is easy to manipulate the amount of self disclosure in a virtual romantic relationship because it usually takes more time to edit a communication and present a positive photo. This makes it simpler to manipulate someone’s perception of you, and it can associated with relationship feel more extreme and romantic than it really is.

4. The Risk of Self-assurance Trickery: Several charging very easy to deceive someone in a electronic relationship, and it is not as hard to fool these people as it is in the real world. This makes it harder to get your spouse-to-be’s trust, and may also lead to the relationship ending earlier than it should.

five. The Risk of Catfishing: Some people can be quite honest regarding themselves online, although this can without difficulty be changed if they decide to meet in person. The partnership can become very serious very quickly and if the two of you don’t have got enough trust in the other person, it could be dangerous to continue.

6. The Risk of Unhappiness: In order to have a successful virtual romance, it is necessary to make sure that you are happy together. This can be made by checking whether they are curious about meeting you in person or perhaps not, and making sure that they share a similar values just as you do.

7. Danger of Emotional Exploitation: Some people find it difficult to communicate with others in a virtual relationship, and they can be unhappy about this. This can lead them to feel depressed, cascarrabias and even aggressive.

The danger of emotional abuse is extremely real in a virtual relationship, but it may be avoided by making sure that you have good conversation skills and this your lovers experience similar ideals to you. Also you can talk about the problems trying to solve these people together.

Share →

Leave a Reply