Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Whether you’re starting a relationship or perhaps already have a person, there are a few factors that will help your own stay solid. Relationships are hard work, although they’re likewise incredibly worthwhile.

When it comes to your romantic relationship, you should always become giving all the you can. https://order-brides.net/review/ukrainebrides4you-dating/ This is especially essential when youre dealing with any conflict, says Manhattan-based licensed professional medical psychologist Frederick Cilona, Psy. D.

1 . Forgive Your Partner

When it comes to a proper relationship, forgiveness is one of the most significant tools you may have. It helps to heal the hurt make you up for success later on.

However , forgiveness can be difficult to accomplish. Forgiveness is a multi-step process that requires patience and trust-building upon both sides on the relationship.

To seriously forgive, you need to take the time to reflect on your actions and how they may have affected your spouse. If you’re unsure of how heading forward, talk to a trusted counselor or therapist.

2 . Try Something New At the same time

A study by Arthur Aron observed that lovers who attempted new things at the same time were more satisfied with all their relationships. That’s why is considered important to make an effort new things as being a couple, whether you’re getting a dance category or discovering a city you have never seen before.

Attempting new things along helps you see your partner in a different light, which is what you want the moment you’re within a relationship. So if you and your spouse are feeling a lttle bit uninspired, get the disposition to do something totally new and exciting.

3. Develop Time for One another

When you happen to be busy with work, children and other commitments, finding coming back each other can be quite difficult. But it has important to create a little time for your lover every day or week, whether or not it is just an hour or two.

It may not appear like much, but it surely can make a huge difference in your romance. You’ll truly feel closer and more in like when you do that together.

Additionally, it may help rekindle the excitement that was in your relationship when you first met. Getting away from your daily grind and spending a few quality time with one another is a great way to build closeness again, and also reconnect with all your most treasured memories.

four. Respect The Partner’s Boundaries

Healthy limitations help couples to establish their own identity within a relationship. Additionally they provide associates with a sense of control and basic safety.

Boundaries also assist you to and your partner understand each other’s needs and preferences. For instance , sexual restrictions include things like how long you want to be intimate and how you are feeling most comfortable during sex.

Relationships tend to be successful when ever partners placed healthy restrictions that are good, reasonable and sustainable for the purpose of both parties.

Stiff boundaries keep others at a distance, whilst porous ones allow for a normal flow of communication and mutual respect. If the partner continually ignores the boundaries, it’s important to phone them away.

5. Try to Grow In concert

When two people make an effort to grow mutually, they become better versions of themselves. They do not envy the other, they enjoy each other’s success in life, and they encourage one another to become their finest selves.

These kinds of growth is a powerful drive that can replace the world. Nevertheless it’s vital that you know that that doesn’t happen overnight.

It requires hard work and commitment about both sides to accomplish it. Nevertheless , it is well worth the effort.

Should you be struggling to develop as a few, there are plenty of analysts who can help you overcome the challenges. You can even chat online with somebody right now to get guidance on how to improve your relationship.

Share →

Leave a Reply