Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you want in which to stay a romantic relationship and have a very good connection with your spouse, try to find ways to communicate better. The first step in restoring the communication is to make sure it’s listening to each other. This will allow you to prevent feeling isolated and frustrated. In addition , it’s important to express your feelings and promote them with your partner.

Maintaining your romantic relationship can take a lot of effort. The very best couples are willing to communicate find a bride regularly and talk about more than household jobs. If your relationship is normally not healthy, which good probability that one of you will decide to part with your partner. In addition , you should make time to be with each other. This will help to your relationship stay strong and last longer. And last however, not least, it’s important to feel great about yourself.

If your partner is certainly acting in a way that you don’t need them to, try talking to them in a calm manner. Make sure to explain so why you think they’re acting in this way, and inquire them to prevent it. If perhaps they disagree, explain again so why you don’t need them to continue the behavior. In this way, they won’t feel like they also have confusing you.

One of the most important pieces of relationship help is to listen to your partner. Pay attention to the approach they say items, body gestures, and tone of voice. The way they say things may reveal a lot about their emotions and their relationship position. You should be able to examine their thoughts, and be understanding of them.

When a relationship is fresh, it can be difficult to keep up with the bond. This is very important to keep in mind that it is journey, and you will see bumps at the same time. However if you discover how to manage these kinds of bumps, you will have a better chance of preserving your relationship.

Just like you get closer to your partner, you should commence to trust mail order wife asian them more. This will reduce the worry you are feeling in the marriage. Trust is essential in a relationship, because distrust bread of dogs distrust. When you are suspicious of your partner, they will question your intentions. You need to talk about any problems with your spouse, and show them that you’re reliable.

foreign bride

Several charging important for lovers to give each other a few space. Despite the fact that you’re the two busy with the work, produce time for each other. Switch off the TV and turn off your cellphone, so you can be alone with your partner. Beneath the thick agree on every thing, so you have got to learn how to accept that. However , your key values really should not the source of your disagreements. Make an effort to spend some time with the partner, and make it simply because romantic as is feasible.

Taking risks could be a great way to further improve the relationship. However , be sure to how to get a wife understand your fears ahead of taking the soar. By using risks, you can build a solid foundation to your relationship and move toward your goal of a content future. If you have the will to be forward with the relationship, you can make it work.

Share →

Leave a Reply