Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Marriage is definitely the ultimate objective for many lonely women. It’s a determination, and it will require two people to generate a strong my university.

That’s why you will need to choose a seeing site which fits you with other singles who desires the same thing. We now have rounded up the best marriage-minded sites to help you get your life spouse!

1 . Ashley Madison

Ashley Madison is one of the world’s most discreet and open-minded dating sites. It’s a community of a lot of members so, who are looking for prudent relationships in all of the shapes and sizes.

It could be free for individuals who to use, and it’s a good way to start your online dating journey. The site’s internet search engine is based on location, so you can https://onebeautifulbride.net/site-reviews/eastern-honeys-dating-review/ find persons near you that are wanting the same thing as you are.

To begin, you must fill out a simple form together with your name, email address, and male or female. You also need to create your geographic location, in addition to the type of marriage you’re looking for.

2 . Dubious Encounters

Illicit Encounters is mostly a dating webpage that targets on married persons looking for casual and short-term flings. It is actually based in the UK and Ireland in europe, and that claims to have more than one million members.

Enrolling is simple and doesn’t have too much time, with users only the need to enter a name, pass word, current email address, and significant other status. When they’ve developed their account, users can tailor their particular profile with just a set of questions and posting photos.

Another great feature is ‘Matchfinder’, which uses search filtration systems to find suits according to your preferences and metrics. Additionally, it sends you notifications when a affiliate with your requirements joins.

Dubious Encounters aims to promote a safe and confidential environment for its people, and they have all their data very seriously. They encrypt card information, keep no payment details on their servers, and ensure all mail messages are directed via non-public emails.

3. Betrothed Dating

Committed dating sites are a great way to explore new associations without disrupting your existing commitments. Whether you are expecting to spice up the relationship or want a prudent way to meet your erectile desires, websites like these can help you discover a partner.

The site offers a safe environment to connect with individuals who write about your hobbies and beliefs. It also provides advanced search options and communication tools to make associations easier.

Its free special includes 15 messages per month but you can up grade to a high grade plan when you are interested in using the features like video chat. The paid plan also enables you to send unlimited messages and view a wider pool area of potential partners.

Known for its discreteness, Tone Affair provides a unique coordinating system that uses common pursuits to match users. It is also easy to look at profile of others and get a sense with their personality and lifestyle.

4. Committed Dating UK

The UK can be described as big place, and people live here for a variety of reasons. They might have family group here, function here or be based here for business.

One way to connect with people in the UK that you will not otherwise is through online dating services. These websites allow users to search for somebody based on specified criteria, and most of them offer a discreet method to connect with others.

The most outstanding thing regarding these sites is that they are designed for specific niches of people, which means youre more likely to satisfy the type of person you’re looking for. The majority of sites have got extra features, like a ‘panic button’ or other tools that will help you avoid fake profiles. Want to know the best part about these companies is that they are free to join!

5. Wedded Dating Italy

Dating in France is a whole different ball game than in various other countries. The conventional dating rituals which might be seen in other cultures, including going out for an evening meal or finding a movie, do not romantic significance at all in French culture.

In fact , they are a common way for individuals to meet new friends and partners. You can even meet new potential lovers at online dating services in France.

However , french take romances much more seriously than people in other countries perform. This can be seen in the way that they can approach dating and their roles in a relationship.

Share →

Leave a Reply