Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Having a range relationship may be difficult. It might be lonely and stressful, in addition to many things you have to know before you start. Recognize an attack avoid a few of the more https://worldbride.net/reviews/jollyromance-website/ common blunders that many persons make. You must arrange for the relationship, and you ought to avoid suspicious behaviors.

Planning for a long-distance relationship

Getting started in an extended distance romance can be complicated. It’s important to schedule and make sure you aren’t aware of each of the little issues that start making the partnership work.

The easiest method to begin is always to discuss how you will keep in touch. You’ll be wanting to find out what every single other’s schedules are when you’ll be able to own time to discuss. You should also come up with a timeline with respect to your relationship.

There are lots of other little details to take into account, like just how you’ll pay for the plane ticket. You may also want to consider moving in jointly. This can associated with relationship much easier to manage.

Recharging options a good idea to possess a plan pertaining to how you will deal with any kind of problems that come up. A long range relationship may be tough, but it surely can also supply you with closer.

Signs of a long-distance relationship

Working with a long distance romance can be both challenging and rewarding. It takes a lot of time, effort, and trust to build up and maintain a prospering relationship. Nevertheless , there are certain signs or symptoms that may reveal a lack of accomplishment. Whether it’s a serious or detrimental long distance relationship, these types of signs should be taken seriously.

Insufficient communication is one of the biggest signs or symptoms that a extended distance relationship isn’t functioning. Couples need to communicate regularly to ensure a wholesome my. If the couple isn’t interacting, afterward there is a option that they are spending their time and effort.

When couples aren’t conversing, it can trigger emotional pressure. They may likewise imagine the relationship is really worth it. In addition , long distance relationships could cause depression, and often panic attacks. Over these times, partners have to continue to work hard to convince themselves that relationship works out.

Keeping sexual closeness

Keeping sex intimacy in a long range relationship is a crucial aspect of a proper relationship. However , it’s really a difficult challenge to adjust to. It will take a lot of intentionality and creativity to get through that. Fortunately, there are numerous tools which can help you maintain your sex life if you are apart.

Having regular visits is one way to keep your physical intimacy intact. Additionally, it is a great way to keep your emotional connection strong. This is especially true if you enjoy spending some time together. Through frequent tours to find out each other, you can create a impression of concern for the next period you will be together. In case you are afraid of deficiencies in physical intimacy while you are separately, talk with your companion about it.

Share →

Leave a Reply