Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When beginning a relationship which has a Ukrainian woman, it is important to remember that her culture is incredibly different from yours. Whether you are out of america, Australia, or Ukraine, you should be able to learn about her unique way of life and specific way of life. Ukrainian women can be very faithful and will set family first. They will give up a lot because of their kids, and if required, you may have to compromise the romance for their sake. But regardless of how devoted the girl with to her family, you must not feel as well obligated to your partner or too principal in her life.

The first thing it is advisable to find a bride find out about Ukrainian dating is growing rapidly that Ukrainian women will not like to generate responsibilities too soon. The common Ukrainian female will want to satisfy her partner’s parents before that they even consider dating, and it will take you at least a couple of dates for being considered a serious applicant for a romantic relationship.

foreign bride

Ukrainian women can be known for their beauty. While they tend for being independent, they also really want to settle straight down and have kids. Also, they are very very good cooks, and love to help to make classic Ukrainian food. In addition to this kind of, they are extremely hardworking and trusted.

Ukrainian women just like honest men. Although it can be seductive to lay about age, you must not try to deceive a Ukrainian woman in to considering you will be younger or even more attractive than you really are. Ukrainian women as well value interest, so don’t be shy about showing your fascination and buying her a meal. When you aren’t happy to do these items, your Ukrainian female may decide to split up with you.

Ukraine women are extremely beautiful, so you should be prepared to marry them. If you are looking at marriage, you must learn about their particular culture plus the laws of your country. You should know that marriage is known as a legal agreement, and disregarding it could possibly result in legal action. Prior to pursuing a relationship with a Ukrainian woman, make sure to do your how to get a wife analysis and learn about the laws and regulations in her country.

The best way to way a Ukrainian woman will be confident inside your abilities and possess your involvement in her culture and heritage. Ukrainian women are incredibly romantic, loyal, and psychologically very sensitive. If you want make an impression her, you should be able to match her needs and know her limits. Generate ukraine wife price you need to spend plenty of time learning about her family. If you want to speak Ukrainian and connect in her language, you are able to consider using a Ukrainian going out with agency.

Ukrainian women value marriage and family. They are very loyal and thoughtful and take pride in the family. Also, they are very hardworking and dedicated to boosting their children. You can also be sure that your Ukrainian woman will very likely be highly attentive to her children.

Share →

Leave a Reply