Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A mail order bride is a woman who is “ordered” to marry by an affluent gentleman. This is usually carried out through a marital life agency that charges fees for coordinating the meet.

Since the break of the Soviet Union, a lot of Eastern Eu women own advertised themselves in this way, mainly from The ussr, Ukraine, and Belarus.

Slavic mail purchase brides

Slavic mail buy brides will be popular for guys from the Western world who want a great and self-employed woman. They’re also attractive because that they care about the look of them and combing.

Slender arms and described collarbones is also features which make Slavic women of all ages more elegant. They’re also known to be kind, kind, and loyal.

These are generally all traits that can make your relationship easier. Plus, they are simply not fearful to express their very own emotions and promote them with you.

They’re also more responsive than Euro women. They are there for you, even if it’s tough.

They’re hard workers, and they can take a whole lot of responsibility at home. They are also very dedicated and devoted to their husbands.

Latin mail order brides to be

Latin all mail order birdes-to-be are women from Brazil, Colombia, Mexico, Argentina, and other Latin countries who search for a husband offshore through specific dating networks. They important site usually have severe intentions and are generally focused on a long-term relationship or perhaps marriage.

A normal Latin deliver order wife is a solid, independent female who is buying a serious partner. She wishes a man who will stand by her and be right now there for her in any situation.

Besides, she really wants to have a happy family life. This is one of the main reasons why she chooses to turn into a mail buy wife.

One more why submit order birdes-to-be from Latina America are really popular is they are more family-oriented than Western ladies. These females tend to place their profession plans on keep in favor of parenting children and creating a traditional family.

Japanese ship order brides

Japanese mail order wedding brides are popular with guys from around the world. They’re beautiful, intelligent, and committed to their relationships.

They are altruistic and wish to spend their lives with the right man. They’re also traditional and thinking about family.

Most girls from Asia are very traditional, and they’re used to becoming obedient with their husbands. That they rarely like to dispute with their relatives, so they are perfect for those who want to keep their romance stable and peaceful.

The sense of decency causes them to be a great match for that gloomy guy who’s looking for a kind, affectionate spouse. They’re as well looking for someone who can appreciate their point of view on existence and that will help them handle problems.

Should you be interested in meeting a Japanese woman online, be sure to choose a geniune dating system. The very best platforms contain high benchmarks of security and level of privacy, and they command reasonable charges.

American deliver order birdes-to-be

American mail buy brides happen to be attractive girls that want to look for a male to marry and start a household. They usually particular date longer prior to deciding to get married and believe in the power of love and commitment in a relationship.

They are simply looking for a dependable man that is ready to produce a stable and long-term romance. These are the types of girls you may locate on email order birdes-to-be sites, in which they can be assured that all their dating experience will be safe and secure.

There are a lot of fallacies about postal mail order birdes-to-be, but it’s important to remember these women are searching for serious relationships. They don’t want set-up or brief romances : they want to develop a stable home with a person from the ALL OF US or another region.

The best way to get an American mailbox order star of the event is to get in touch with her regularly and build a solid connection. After that, you can organize a real-life date with her and ask her to marry you.

Share →

Leave a Reply