Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

As online dating goes, there are a lot of expectations to take into consideration. Many are impractical, and can produce a great deal of soreness for lonely people.

Some of these objectives are based on variations in personality or perhaps values. Talking about them and seeking endanger can foster a healthy marriage.

1 . You will hear to come back immediately

If you’re in the process of dating, there are many expectations that include it. Such as things like how you will want to be viewed or how long you expect currently.

This can sometimes result in a lot of disappointment as soon as your new relationship does not live up to the expectations. weblink You might find yourself feeling frustrated or upset if your night out doesn’t communicate with you as often as you could have liked, or perhaps if they don’t seem to be as interested in you as you are.

The best thing you can perform when it comes to dating is to handle your anticipations. This will make sure that you’re to not get suckered to a relationship honestly, that is not going everywhere. And it’ll help you avoid heartache down the road.

installment payments on your You’ll have shining repartee

Sparkling repartee is normally talking that is fast, funny, and brilliant. It’s also a type of dialog that’s likely to get both you and your date giggling.

It may well sound like a technical term, but “scintillate” is truly a word that means to twinkle or glow. Therefore it’s the right word to explain a gleaming conversation with someone you’re trying to get to find out better.

The amusing badinage, persiflage you’ll acquire from your day is sure to be considered a highlight of your first time frame. So you should certainly consider bringing a product of glowing wine along to celebrate your special night time together. It’s not just a great gesture, it could lead to the greatest in unforgettable first impressions. And you do not have to spend a lot of money to build it happen!

a few. You’ll be able to talk about anything

The going out with scene may be stressful and confusing. Yet , it’s the good time to learn more about anyone you’re with and make a decision about whether or not they are the proper match for you personally.

As a result, you will want to have a lot of expectations with what to expect from the process. It’s important to really know what you can and cannot count on so as to enjoy the knowledge without any regrets later on.

One of the best ways to determine if someone is a match is by asking them of their hobbies. This can include things like travel, preparing food or even their exclusive TV show. You’ll also want to find out what pet peeves they have, when this can tell you a lot regarding the person in back of the display screen.

5. You’ll have a great time

Dating can be quite a stressful and anxiety-inducing experience, good results . the right attitude, it can also be an excellent time. Now there aren’t any place rules, nonetheless it’s generally considered ways to meet new people and get to know all of them more ahead of forming a long-term relationship.

Once you’re single, it can be easy to get down on your self. You can dedicate all your leisure time moping around and looking pertaining to to load the void, or you may take advantage of this kind of special the perfect time to do things that you just wouldn’t normally have time to perform. Whether you happen to be newly solitary or have been for a while, you can use this time you need to do the things you love most. Allow me to share 13 choices to help make the most of your single days.

five. You’ll end up being compatible

A compatible partner shares the core valuations, beliefs, and ideas. Fortunately they are respectful of the family, and appreciate your emotions about it.

A person who’s compatible with you will be willing to be honest regarding themselves, as well as their earlier and foreseeable future. They will respect the privacy and be open about their life activities and monetary status.

They’ll in addition have a strong dedication to the relationship, whether it means being to assist you every stage of the way or pursuing their own goals. And they’ll be able to work about their variations and find prevalent ground to make the marriage work.

Share →

Leave a Reply