Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Virtual data room services are firms that equip interest organizations, firms, and corporations which has a secure, web based platform to upload, retailer, and dispense information. These types of services also can provide consulting and administrative support to assist assist in transactions like mergers and purchases.

The best VDRs offer a variety of basic to advanced capabilities that are tailored to specific market sectors and financial transactions. They may include a no cost trial period, flexible pricing ideas, and practical support to aid clients use their products efficiently.

Deciding on a VDR provider is a main investment that requires careful consideration. Be sure to forecast what functions you will require https://dataroomconference.com/box-secure-file-sharing-platform-review and choose a remedy that provides all those features cheaply.

Security is a top priority for almost all organizations, and a virtual data space should be designed with secure file sharing features that protect hypersensitive documentation via internal leaks. Probably the most important features include gain access to control, user-specific liberties, and IP restriction.

Also to security features, data rooms should also own a robust confirming system that tracks document activity. These kinds of reports can help users appreciate how the data area is being applied and that has accessing this.

Accessibility is yet another key matter for info room users. It’s vital that a data room is simple to use and offers intuitive workflows so that everyone is able to participate in the project without any hassle.

There are many data area providers to choose from, and each provides a different collection of functionality. Some of the most popular alternatives include iDeals, Citrix, and Datasite.

Share →

Leave a Reply