Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The internet is usually a fantastic place to match people. Nevertheless , it’s also a confusing and risky place. To make the most of your time on the web, you should try to know a few web based Bulgarian internet dating safety recommendations. Taking the time to do a good things provide you with a safe, and hopefully interesting, experience.

First and foremost, you should always be polite. This includes becoming honest with the potential night out about who you are. Featuring your information in a manner that shows bulgarian women for marriage you’re not trying to hide anything will allow you to get the best results. Be careful about rendering your credit card number or any type of other sensitive info. Even though these types of may seem like harmless works, they can be accustomed to exploit you later.

It’s a good idea to know how particular person’s hobbies and interests happen to be. Learning the actual enjoy could make the online dating process much easier. And it’s a smart move to get out what a spouse-to-be’s philosophical stance within the world is usually. By deciding this, you can avoid currently being scammed into a long term relationship simply by someone who will not want to devote very much of their time to a relationship.

Keeping your profile short and sweet may also reduce the likelihood of an unnecessary sex session. Make sure that you have a good computer and Internet interconnection. You don’t want to be hacked and lose your personal information. Also, an individual want to provide an excessive amount of details. Ultimately, this will help you find a more suitable special someone and avoid the pitfalls of online dating.

https://images.freeimages.com/images/premium/previews/5812/5812403-mysterious-woman.jpg

Apart from a good net connection, https://www.elle.com/uk/life-and-culture/culture/g31147560/best-dating-apps/ the very best online Bulgarian dating essential safety tip has been to be honest with yourself and your potential night out. In the same vein, a lot of be on the lookout with regards to scams. Keep in mind that there are plenty of persons on the net who are generally not sincere. Several may be definitely interested in you, and more are looking to rob your information. Always be honest, and never give out your info to a stranger.

In the same way, you should be aware of what the Bulgarian feminine is actually considering. Rather than simply writing an impressive account, you should research her social lifestyle, interests and hobbies. Understanding what a woman likes will help you determine a better method of the dating process.

Finally, you should be careful of women so, who request you to procure something. It is not only a good idea to be a small sceptical of men who request cash, but it is a good idea to be looking for other such enticements.

For instance , a Bulgarian male will often whistle while he gets near to you. Although this may not be an unusual occurrence, it is likely being off-putting into a woman. So , while it can not really a going out with safety idea, knowing just a little about your prospective spouse-to-be’s whistle can save you a ton of your energy and trouble.

Share →

Leave a Reply