Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Are you ready to rekindle the spark in your relationship? Are you tired of living for less than everything you and your other half deserve?

If you are struggling to hold the romance fire burning in your relationship, there are visit this site plenty of things you can do. By increasing your intimacy on an emotional, mental, and leisure level, you are able to boost the absolutely adore in your relationship.

Get involved in New Hobbies or Pursuits Together

One of the best ways to increase allure in your romantic relationship is to take part in new hobbies and interests or interests together. By using up a spare time activity together, you and your husband will be able to spend some time together performing something fun and enjoyable while learning more regarding each other.

For instance , if you as well as your other half share a love for puzzles, consider taking on the battle of assembling a jigsaw puzzle together! It has an activity that needs a lot of concentration, could encourages team-work and conversation.

Another great couple hobby is normally volunteering. A fresh great way to get to know your partner better, while at the same time performing something that rewards others.

Re-decorating is another entertaining way to spend time together, and it is very also a great way to learn with regards to your partner’s taste in design. By doing this as a couple, you may create a space that both of you love!

Surprise Your partner With a Surprise

Whether it could be for a special day or just to leave your partner know just how much you love these people, surprising your partner with a gift is always the. Even tiny gifts can also add a hint of romance towards the relationship and keep it growing.

The best way to surprise your spouse is by spending some time to get to know these people and what they appreciate. This really is done with a basic text or maybe a thoughtful credit card.

Another way to big surprise your spouse through giving them something that they may have always wanted. When your partner likes gardening or perhaps cooking, for example , then a gift basket full of their exclusive things would be the perfect romantic motion.

You have no to buy her something costly, but a lovely bouquet of plants can make any woman look and feel loved. You can also sign up to a floral delivery company like BloomsyBox, which delivers fresh, farm-to-vase blooms monthly.

Go Out of The right path for Intimacy

If you’re betrothed and closeness is going out the window, there are a few ways to reignite the flames. Initially, try to realise why your love is going down hill.

One of the main reasons is known as a lack of connection. Taking the time to talk to your spouse daily is important.

You may also try to communicate with them of their needs and exactly how they feel. This may take the time, but it are going to pay off in the end.

Intimacy is a superb way to bond with someone and create a strong romance. There are 4 main types of intimacy in a marital relationship: emotional, intellectual, sexual and spiritual.

Each type of intimacy is different and requires a lot of work to develop. But if you want to enhance your romance within your marriage, is worth your energy.

Take a Date Night

If you want to boost romance inside your relationship, getting a date night is an excellent approach to time with all your partner. To start a date night is known as a time to detach from the every day stressors that may interfere with your romance, such as job and kids.

You can also require a date night to reconnect with all the things that make you happy. It can be a simple point, like being attentive to music or dancing inside your living place, but it can become a great way showing your partner just how much you love them.

Another great date thought is to visit a museum. Whether or not you’ve ended up before, it has fun to find out about the euphoric pleasures and discover a history of your metropolis.

Visiting the tierpark or aquarium can be a good way to enjoy a date while showing your animal-loving side. You may also make it a a bit more adventurous by simply going on a tour of the tierpark with a guidebook, who can tell you all about the pets and the refuge.

Share →

Leave a Reply