Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Whether you happen to be starting a relationship or perhaps already have you, there are a few items that will help your own stay good. Relationships happen to be hard work, nevertheless they’re also incredibly satisfying.

When it comes to your relationship, you should always be giving everything you can. view website This is especially crucial when you’re dealing with virtually any conflict, says Manhattan-based licensed specialized medical psychologist Paul Cilona, Psy. D.

1 ) Forgive Your companion

When it comes to a healthy relationship, forgiveness is one of the most significant tools you will get. It helps to heal the hurt make you up for success in the foreseeable future.

However , forgiveness can be tough to accomplish. Forgiveness is a multi-step process which involves patience and trust-building in both sides of your relationship.

To really forgive, you should take the time to reflect on your activities and how they have affected your spouse. If you’re uncertain of how to move forward, speak with a trusted counselor or specialist.

2 . Try Something New At the same time

A study simply by Arthur Aron uncovered that couples who tried new things in concert were more satisfied with the relationships. Honestly, that is why it is very important to try new things to be a couple, whether you’re taking a dance school or checking out a city you’ve never viewed before.

Striving new things collectively helps you call at your partner in a distinct light, which is what you want once you’re within a relationship. If you and your partner are feeling somewhat uninspired, enter the atmosphere to do something new and thrilling.

3. Set up Time for Each Other

When you happen to be busy with work, kids and other responsibilities, finding moment for each other is hard. But is considered important to carve out a little time for your companion every day or perhaps week, regardless if it is just a couple of hours.

It may not look like much, however it can make a huge difference in your marriage. You’ll experience closer and more in like when you do this together.

It may also help rekindle the excitement that is at your romantic relationship when you first connected with. Getting away through the daily grind and spending a few quality time together is a great approach to build closeness again, along with reconnect using your most treasured memories.

4. Respect The Partner’s Restrictions

Healthy boundaries help lovers to establish their own identity in a relationship. In addition they provide lovers with a good sense of control and essential safety.

Boundaries also assist you to and your spouse understand each other’s needs and preferences. For instance , sexual limitations include things like the length of time you want to be personal and how you really feel most comfortable during intercourse.

Relationships are more successful the moment partners arranged healthy restrictions that are reasonable, reasonable and sustainable for the purpose of both parties.

Stiff boundaries keep other folks at a distance, when porous kinds allow for a wholesome flow of communication and mutual respect. If your partner continuously ignores the boundaries, it is very important to contact them out.

5. Try to Grow Mutually

When two people try to grow collectively, they become better versions of themselves. They don’t envy one other, they enjoy each other’s success anytime, and they inspire one another to become their utmost selves.

These types of growth may be a powerful drive that can change the world. But it’s vital that you know that this doesn’t happen overnight.

It requires hard work and commitment in both sides to achieve it. However , it is really worth the effort.

If you’re struggling to develop as a few, there are plenty of industry experts who can help you overcome the challenges. You may also chat via the internet with someone right now to get assistance on how to transform your life relationship.

Share →

Leave a Reply