Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When you’re looking for a new girlfriend, you may want to consider Latin brides. They are really gorgeous and frequently times elderly than the counterparts in the western world. You’ll also find that these types of women become more family-oriented, which is a bonus. And they’re even more willing to go a different region in search of absolutely adore.

Among the finest methods to meet a Latin girl is to join a -mail order bride site. These are websites where you can speak to thousands of beautiful girls who would like to settle down. There are several that are simply just looking for friendship and others just who are looking for a lifetime commitment. So , it’s up to you to decide which in turn site is definitely the best for you.

Regardless of which Latin mail buy bride web page you choose, the first step is to choose a reliable one. An individual want to sign up for a site where your individual information is definitely stolen or you’re scammed. Some sites may even provide paid downloads available and extensions, which is often a security risk.

Fortunately, most of the websites present an attractive program and plenty of get in touch with options. In addition, you may modify your profile information https://dailybruin.com/2002/10/16/degrading-asian-stereotypes-ru too. You can add your best photos and ensure your profile is about date. This will likely show that you are currently interested in a serious relationship.

The site you decide to register with needs to have a free account. In addition , the sign-up procedure is usually easy to navigate. Once you have signed up, you’ll be able to see other members’ users. Also, you can use filter out unacceptable ladies based upon their age, position and more.

The best thing about a Latina mail order bride is the fact they’re unusual. It’s difficult to get a suitable partner that you really need country, and harder to find a better half who will stay with you with respect to the very long bring. But if occur to be willing to go the extra mile, you can find somebody you can love.

Another good justification to choose www.88bride.com/latin-brides a Latina bride is that they are sensible. They are smart and not necessarily afraid to see you precisely what they think. For instance , you’ll find that that they discover how to pick a fight. Furthermore, they are also certainly not afraid to swear.

Lastly, you can expect them to be passionate about what they do. Many of them are extremely hardworking. Besides, they like to have a profession, and they also decide to spend time with their tourists. Ultimately, these kinds of factors mean that Latin women are prompted to commit to their husbands and children.

While there is foolproof way to know if your Latina bride would have been a great better half, you should at least consider some of her advice into consideration. In cases where she says this lady wants to have children, for instance, it is probably best to follow her lead. Nevertheless , if she has keen on career than kids, you should probably keep the options available.

wife bride

The most important thing is that you have the confidence to approach a girl who might not have the same ideals as you. That’s the true indication of a critical and excited person.

Share →

Leave a Reply