Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The husband and wife relationship is one of the most crucial relationships within a person’s lifestyle. It is probably the most difficult but also one of the rewarding.

When it comes to marriage, both partners have to have the same goal – to build a great and long-term marriage. To achieve this, you will find some fundamental principles that all couple should understand and follow.

1 . Admiration and prize the other’s differences

Every time a man truly loves his wife, he can willing to accept her differences and go with them. This allows the husband to higher support his wife and to feel a sense of reliability within their collaboration.

installment payments on your Make conversation a priority

Various people believe men would not talk as much as females do, although https://augs.com.au/wordpress/index.php/2020/09/06/tips-for-online-dating/ this is not necessarily accurate. Try starting a time daily to talk together with your spouse regarding things which might be in your concerns. This can be required for a variety of techniques, but it is important to try and set up a way for both of you to open approximately each other.

3. Present interest in your mate’s existence

There are so many stuff that visit in in a delete word life. It might be hard to hold program them all. A powerful way to stay in touch with your companion is to locate a reason or task that you both are interested in and work together on it.

4. Generate honest disclosures

The best way to maintain a healthy and solid marriage might be open and honest with each other. It is far from only good for the relationship, however it can help you to steer clear of conflicts and other problems that can come up between couples.

5. Have even power in every decisions

Partners and spouses should always have the same power in all of the of their decisions, including those relevant to money. The thought is to make perfectly sure that each person posseses an equal say in how a family is manage, where the children are increased and how money is spent.

six. Don’t criticize your spouse for his or her individuality

Your spouse is a unique human being staying and will have different thoughts, feelings and behaviors than one does. Don’t be crucial of her for the tiny things that your lover does, because can go your marriage with her.

six. Do not be ambitious in your communications with your loved one

The last thing you should do is to get in to an argument using your spouse. Decide to purchase have a disagreement, make use of these tips to calm your nerves and discuss the matter more effectively.

eight. Don’t use defensive patterns to defend yourself

If you feel the spouse gets defensive https://europeanbrides.net/northern-european-women/norwegian/ when you ask problems, it may be an indicator that they are sense threatened simply by a thing. You can dissipate this effect by taking a deep breath of air and stepping back again from the dialog. This will offer you a chance to calm down and think about what is very going on before responding.

Share →

Leave a Reply