Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re looking for an Hard anodized cookware star of the wedding, you’ve probably find the many Oriental mail order bride sites that are in existence. These websites offer a variety of features for you to choose https://asianwomenonline.org/chinese-girls-for-marriage/ from, out of photos and videos to video cell phone calls and more. Depending on the website, you may be allowed to send and receive sales messages, photos, and real gift ideas such as fragrances and smartphones. However , just before you agree to one of these sites, you should know that not all of them are reputable.

As long as you’re searching for a Far east bride, you have to make sure that you know about the proper way to search for the perfect match. This will make sure you get the most out of your knowledge. For example , you should think of the type of relationship you have with your possible mate. This will help to you choose the very best online web page for you. Recharging options a good idea to be aware of the region that you are in, since only some areas are as abundant as others.

For anyone who is looking to start a new lifestyle with a Chinese language woman, you’ll want to take into account your goals and expectations. Especially, you’ll want to focus on the right type of guy for you. As an example, you might be drawn to a tall, handsome white gentleman. In fact , Offshore women adore men using a stature to fit their own. But it’s important to do not forget that it’s quite difficult to achieve that.

If you want to find the best mate, it’s a good idea to consider what the local women are thinking about. Those with a very good social life tend to be more open to romance. Because of this, you might want to have a look at cafes, libraries, and theme parks. You could also minimal to find out the ladies for a gym. These are each and every one great locations to talk and meet potential partners.

While you’re in the hunt for your ideal Oriental wife, it’s wise to find out a few things about her culture. Particularly, you’ll want to be aware of in the event she is a great candidate with respect to relationship. If she’s an ideal candidate for your fantasy mate, your girl will be more than ready to put in the do the job necessary to make the dreams a real possibility.

It is also a good idea to inquire about her friends and family. While you’re on the search for your future wife, you’ll want to make sure that she’s completely happy and very well taken care of. Inside the same problematic vein, you’ll want to consider what you can do to help her out. For example , if perhaps she’s doing work in a poverty-stricken area, you will be able to provide economic pain relief for her and https://zamanhomes.com.au/four-reasons-whyyemeni-brides-is-getting-married-today/ her children.

In general, Chinese language women happen to be modest and sweet. They’re also really charming. They will contain a keen good sense of style and may turn everyday into a pleasant adventure. If you’re about to spend time with a Offshore lady, you must keep in mind that she could possibly be a bit reserved in the early stages of your marriage.

Share →

Leave a Reply