Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Red flags are warning signs that you might be in a relationship with why is online dating not working for me someone click now who is junk. These warning signs are generally subtle at the beginning, but they can have a big impact on your marriage down the road. In order to spot these warning, you should seriously consider your spouse-to-be’s behaviors and consider if they meet the requirements of a healthful relationship. You can even consider talking to a counselor to get suggestions on in case the relationship is really toxic.

Some of the most prevalent red flags incorporate overly managing https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psyp.13911 patterns, being promiscuous, and being as well clingy. Yet , these are not really deal breakers. They may signify that you have someone who does certainly not listen to your needs. If your spouse is certainly not willing to place boundaries, you should reevaluate your marriage.

Some other common red light is a insufficient motivation. This is often an issue actually in initial relationships, when you happen to be in a long-term partnership, this is often a huge red flag. One way to notify if your spouse has the travel to make the romantic relationship work is to make sure they are chasing activities that happen to be important to them. For instance, if your partner is usually interested in activities, but is unwilling to commit to a team, it may be the perfect time to look in other places.

http://img.allw.mn/love/thumbs/355/348.jpg

You can even identify a red flag by simply considering their values. If your partner does not reverence you or perhaps other people, this is sometimes a major red flag. On the other hand, in cases where they value your point of view and will go out of their way to make you feel respectable, this can be a very good sign.

When examining a potential relationship, recharging options a good idea to take into account your personal values and needs. For example, if you are looking for a long term partner, you must avoid getting overly important. Likewise, if you are in a romantic relationship, you should never skimp on your individual needs with regard to others.

Other likely red flags to buy include a deficiency of clear connection and a fear of conflict. If you are worried that you are within a toxic marriage, you may want to consider a counselor or a specialist to help you browse these waters.

A self-care arrange is a great approach to prioritize your needs. It will help you determine what you can do to further improve your romantic relationship and where you have to put your time. Likewise, take advantage of the chance to get suggestions from good friends and family members. They might have some guidelines on how to spot an undesirable guy.

The best way to spotting a red flag is normally to be truthful with yourself. Sometimes, the best way to determine a bad guy is to listen to your tum. That said, crucial be mindful of the simple fact that you have much more control over the relationship you think.

Share →

Leave a Reply