Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Haptik powers Intelligent Virtual Assistants that transform the customer experience, while increasing sales and reducing costs. Haptik’s platform is designed keeping in mind CX professionals specifically in the ecommerce, financial services, insurance, and telecom industries. And it carries a respectable rating on G2 of 4.5 out of 5 stars where it boasts an above-average rating for ease of use and quality of support but below average for ease of setup. The Netomi Virtual Agent empowers you to resolve customer service tickets within seconds. It easily integrates with your existing backend systems to support full resolution of issues.

 • Connect multiple and disparate knowledge bases across siloed departments to build a knowledge graph to resolve customer issues and requests in a unified manner.
 • The Grid is Meya’s backend where you can code conversational workflows in a variety of languages.
 • HubSpot is known for its CRM, customer service, and marketing tools it provides for teams of all sizes in a wide variety of industries, but less well-known for its chatbot.
 • For example, PVR Cinemas offers an online booking platform for movie tickets.
 • Integration with core business systems including Order Management Systems, CRM platforms, and inventory management systems for full ticket resolutions.
 • Customers expect to receive support over their preferred touchpoints—whether they’re interacting with a human or a bot.

Once you’ve identified a few simple tasks, program chatbots to guide customers from start to finish. In the case of complex issues, the chatbot may still have to hand off the conversation to an agent. But the agent is well-primed because chatbots collect information that helps them resolve each case quickly. Basic text is good for answering simple questions, but rich text — including boldface, italics, fonts, font sizes, and font colors — delivers the wow factor. Imagine being able to insert images or even interactive menus into a chat conversation.

Conversational Commerce: Why is It Important for the Brands?

Customer service chatbots are good at tapping into knowledge bases in order to answer customers’ basic questions. When they can answer a question, that’s one less contact for agents to handle. They can also gather information about the issue – customer name, order number, nature of the problem – and forward it to a live chat agent in cases where the issue is too complex for the bot to handle. A chatbot is a form of artificial intelligence that simulates human conversation through a live chat interface.

AI for Customer Service: try our Chatbot for Customer Support

It gives customers a unified experience, with virtual agents that live as users within Zendesk. Certainly helps businesses of all sizes connect your AI chatbot to Zendesk in minutes for seamless live handover between chatbot and agents. That way your chatbot can open, update, and close tickets out-of-the-box.

Check out this video to see our Bot in action!

DeepConverse chatbots can acquire new skills with sample end-user utterances and these new skills can be trained in less than 10 minutes. An intuitive drag-and-drop conversation builder helps in defining how the chatbot should respond, so non-technical users can leverage the customer service enhancing benefits of AI. Zendesk Answer Bot’s artificial intelligence is smart enough to handle common customer inquiries from numerous channels all at once. In addition to handling common requests, Answer Bot can hand over conversations to live agents when necessary. And since AI never sleeps, Answer Bot is always on duty which means your customers always have somewhere to go with questions.

How chatbots help customer service?

AI chatbots use your existing resources, such as FAQs or knowledge base articles, to help answer and resolve your customers' questions. They can recognize and answer multiple forms of the same question and can be trained to give instant responses using your preferred voice and tone.

If so, be sure to update the information that the bot is pulling from. If it’s because the customer had a difficult question that you wouldn’t expect the bot to know – that’s great. That’s exactly where you need a human to step into the loop and help your customer. When you do transfer conversations to a human, ensure that you keep the context from the chatbot. Don’t ask the customer to verify their account again, or to repeat any information.

The 9 best tools for your early-stage startup tech stack

It also has multiple APIs and Webhooks options for reporting, data sharing, and more and no or low-code integration with third-party CRM, Product, and ERP tools. AI bots can also learn from each interaction and adjust their actions to provide better support. AI Chatbots provide a helping hand for agents and 24/7 support for customers. Most customers don’t want to fill out a form online and then wait 24 hours to get a response. An AI customer service chatbot that dynamically asks different questions based on customer inputs is more engaging. Even if an agent ultimately steps in to help, they will already have the information collected by the chatbot available in their console.

 • Inability to test your bots without testing them in Facebook Messenger.
 • Our SMS chatbots accurately understand customer intent, even if they use texting slang, short-form and even emojis.
 • Also, the customer support software gives you detailed information regarding the same complaints or detailed information on previous complaints.
 • AI chatbots also help the business to generate and follow up on leads by collecting customer contact information on the spot.
 • Thankful integrates with Zendesk, making it easy for you to deploy on any written channel.
 • This data includes average handling time, abandon rate, and multiple customer satisfaction metrics.

In fact, 40% of millennial customers say they interact with chatbots every day. While they also refer to knowledge bases, they learn from your customers over time by recalling past interactions and analysing messages to determine sentiment and intent. As you might imagine, both of these chatbot types require different building methods to provide support. Scripted chatbots are a type of bot that limits interactions to a set of predetermined options. They can be installed within an organisation’s website, mobile app, or social media pages, providing instant responses to customer queries.

Scale customer service with chatbots.

Solvvy also provides great ROI with low maintenance costs, no engineers required, and learns and improves on its own over time from interactions with your customers. Solvvy provides omnichannel self-service to their customers and provides immediate resolutions of customer issues. For support teams in the ecommerce, SaaS, financial services, and health industries, Solvvy is an AI chatbot that’s worth your consideration. So, decide on the metrics to use and keep an eye on them at all times. Chatbots for customer service should as the first line of defense for support teams.

Grow your social image by providing real-time customer support on a big public platform. They can also help in building stronger relationships with customers by delivering targeted content and anticipating user reactions. Feedback is vital for every business as it helps you to know how much the customers are satisfied with your products and services.

Conversational IVR

Some are going to need help from your agents, so having a robust self-serve system that can escalate complex requests is key. Reduces noise – Intelligent assist bots understand when replies require tickets to be re-opened or when certain exchanges are just noise. Commonplace exchanges like “thank you” or “take care” will not reopen tickets unnecessarily. High street banks don’t often have the best reputation for customer service.

Groceries at JioMart or food at IRCTC’s Zoop — this company powers the chatbots at your service – CNBCTV18

Groceries at JioMart or food at IRCTC’s Zoop — this company powers the chatbots at your service.

Posted: Fri, 23 Dec 2022 13:44:33 GMT [source]

Unless their underlying technology is especially sophisticated, bots typically can’t handle difficult, multi-part questions like a support agent can. Why make your customers trudge through structured flows when they can ask the question directly? In both cases, we recommend leveraging buttons, quick replies and other conversational templates that help the user move through the conversation quickly and efficiently. Hear best practices on how to improve your customers’ service experience with Matt Dixon of Tethr. With artificial intelligence becoming more and more advanced, bots are starting to be exceptionally fast learners.

https://metadialog.com/

Many companies have a small variation of questions representing a large portion of total support volume, and therefore cost. These high-frequency questions tend to be low in value and simple to solve without human intervention, making them the perfect questions for a bot. So, if your support bots can provide people with the feeling of uniqueness, you are in for success. AI for Customer our Chatbot for Customer Support This includes greeting your visitors by name, adjusting to their tone of voice, and talking on behalf of your company in the unique brand voice. Take all important factors into account and choose your ideal chatbot solution. The good thing is that many services come with a free plan, so you don’t need to pay before you try and find your perfect customer support tool.

 • And it shows with their latest recognition from G2 as a leader among companies providing Intelligent Virtual Assistants .
 • Your customers will appreciate how customer service chatbots provide quick, efficient resolutions to their questions and concerns.
 • The traditional way of customer service falls short when it comes to meeting the constantly evolving expectations of new-age customers.
 • To round off our discussion on chatbots and Virtual Agents, here are the answers to your most frequently asked questions.
 • At the end of the article, we answer some frequently asked questions about AI chatbots for customer service.
 • Through our partnership you get free access to their bespoke software selection advice, removing both time and hassle from the research process.

Businesses have been steadily adopting chatbots and incorporating them into their service models to answer customer questions and automate routine tasks. While chatbots have some limitations – they’re not very smart yet – they can play a useful role when performing the right tasks. Here’s a look at how customer service chatbots can improve your customer support experience and drastically enhance your support team’s efficiency. And if you’re looking for inspiration for building impactful bots, you’ve come to the right place – we also share some of our favorite case studies from our very own customers. Chatbots can respond within seconds of enquiry which is a challenging task for a human operator. On top of that, customer support chatbots appeal to your client’s emotions.

AI for Customer Service: try our Chatbot for Customer Support

A chatbot on the website or a messaging app is able to provide a certain level of support on a round-the-clock basis. 75% of customers due to waiting times, it would be safe to say that ‘not getting instant responses is easily one of the greatest customer frustrations, and also a major cause of customer churn. Offer consistent support across channels and let customers resolve issues whenever they want. LiveAgent with Quriobot — Best for lead generation, customer support, and feedback. The tool also has a very intuitive development interface.Zoho’s Zia costs from $14/user/month and offers a 15-day free trial. Apart from accomplishing everyday chatbot tasks, Zoho’s Zia AI-powered assistant is also trained to do other tasks like placing or editing an order based on the customer’s instructions.

AI for Customer Service: try our Chatbot for Customer Support

AI enables chatbots to learn and improve over time as well as intelligently redirect users to agents or self-service content which lightens the load on your service team. An AI chatbot is a first-response tool that greets, engages, and serves customers in a friendly and familiar way. This technology can provide customized, immediate responses and help center article suggestions and collect customer information with in-chat forms. Using natural language processing chatbots, like Zendesk’s Answer Bot, can recognize and react to conversation. Chatbots can also use AI to provide personalized suggestions to agents on how to deal with a given inquiry. AI bots can be deployed over various messaging apps or channels to ensure customers get instant responses 24/7.

Chatbot Development Do’s and Don’ts – IoT For All

Chatbot Development Do’s and Don’ts.

Posted: Thu, 24 Nov 2022 08:00:00 GMT [source]

Share →

Leave a Reply