Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A data place provider is a company that offers virtual spaces pertaining to secure showing and storage of confidential docs. They can make the deal-making process more efficient that help both sides assess risks and potential chances from a great investment transaction without requiring travel means to review info.

The best virtual data place providers will be certified providers of impair software that comply with digital standards in order that the security of business doc movement and the confidentiality of delicate information. They provide online spots for taking care of and sharing high-value articles for a number of industries, which includes banking, insurance, and healthcare.

Reliability is a essential aspect of your data room experience, so look for features like two-factor authentication, timed access expiration, multiple permission levels, and IP-address-based get limitations. Also, check if the provider features compliance records such as SOC 1 & SOC two, ISO 27001, and HIPAA to guarantee the highest level of protection.

Pricing is yet another factor to consider think about a online data area provider. The price tag will depend on your project’s size, needs, and industry specifics.

It is also smart to choose a supplier that has customer service available 24 / 7. This way, https://pse-isu.org/how-to-set-up-and-share-your-data-room-virtual-in-minutes/ you can always call a team member whenever there’s a problem with your electronic data space.

Some of the best on the web data area providers have a wide range of features that can be personalized to suit the organization needs of your organization. Additionally they give bulk uploads and re-naming facilities, along with complete reporting regarding user activity.

Share →

Leave a Reply