Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Whether youre looking for direction or ideas, a tarot card studying can help you meet up with your higher self and gain clearness on there is no benefits ahead. Using a deck of cards and a few basic techniques, you can read your own pc cards or do the job having a reader for the purpose of guidance on most aspects of your daily life.

Tarot is a type of necromancy that uses symbolic images and icons to reveal the hidden symbolism in situations, emotions, and connections. It’s an ancient practice that dates back to Roman times.

It was earliest developed to be a game in Italy, but it really became popular in Europe through the 1700s when European occultists began to give new, religious meaning to the cards.

There are various spreads to select from when reading tarot, every with its own unique structure and meaning. Some propagates are more suitable for a general examining, while others might be more related to a specific issue.

To start a reading, shuffle the deck and mix up in any way that feels directly to you (cut or supporter the playing cards, or jumble them to the table). Be careful how to do a love tarot reading of the intention because you shuffle and blend the cards.

Once the cards have been shuffled, pick them up one at a time to read every single card, focusing on the symbolism of each greeting card and the location in the extended. If you’re not really acquainted with the symbolism of the tarot cards, it’s a good idea to adopt a few moments to research their very own symbolism before beginning your examining.

Depending on the unfold, the pc cards can signify past, present, or long run events and circumstances. To describe it in reflected inside the position of each and every card, which are often interpreted being sign of how things are changing, or perhaps as a expression of what the querent wants to happen.

The Fans, for example , can represent the ability of love and exactly how it might bring two people together. Additionally, it can reflect the need for change and new opportunities. The Chariot, on the other hand, symbolizes movement and change, which can be physical or emotional.

If you’re considering learning just how to learn to read tarot, make sure you invest in quality materials and pay attention to from other folks who have experience of this practice. There are training courses, books, and online communities to find mentors that will guide you throughout your tarot journey.

It’s imperative that you understand that tarot is not really for everybody and is only a tool to help with your own personal growth and development. It could be not really a cure-all, of course, if you’re having a serious issue, it’s better to seek specialist advice.

An effective tarot reader is certainly well-versed together with the symbols and meanings belonging to the cards, and also how to speak effectively with the client. This helps these people provide a obvious and appropriate interpretation on the cards.

It is recommended to approach the tarot reading with care and empathy, since this is a very personal and personal process to your client. It’s a privilege to be able to give your solutions and it should be treated with the greatest respect.

Share →

Leave a Reply