Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Online dating websites are a great way in order to meet single Latina women. You can pick the type of girl you’d like to time based on her age, elevation, hair color, religion, and more. This kind of takes the trouble out of figuring out where you should meet Latin women. These websites are simple, easy, and a fantastic way to meet a wife or girlfriend.

If you want to meet one Latin women, you must first be comfortable expressing your self. If you’re boring or impassive, the woman won’t be interested. Rather, show her you happen to be ardent and thinking about her life. Latin women of all ages are often jealous and emotionally charged, so it is important to stay away of their way.

Using an online dating site is a great way to meet Latin girls, but be sure to use a reliable and safe seeing site. Go through user reviews of internet dating sites to make sure they’re legitimate. You must also research Latin women’s tastes before you meet all of them. Generally speaking, Latina women will be romantic and passionate, but they also like a person who can give them. Additionally, they appreciate expensive gifts.

Among the great things about seeing a Latina woman is the fact they’re more traditional and reliable than women of all ages in other parts of the world. In Latin tradition, marriage is very important. Its for these reasons so many Latina women are prepared to date overseas men. In addition they understand how significant it is to end up being trustworthy, and will put their very own husbands’ needs initially.

Latin women are also very social and love to mix with other people. You can actually meet solitary Latin women of all ages when you go to the perfect cities. Latin women are friendly and approachable. This makes them ideal associates. Moreover, they’re naturally curious. So , if you’re sure to get a positive respond to your developments.

While they may have a reputation for having an extremely incredibly hot temper and emotional reactions, Latin women of all ages are generally specialized in their partner and devoted to the relationship. They’re devoted, passionate, and are generally great at home cooks. In dominican mail order wife addition to simply being loyal, Latin women happen to be kind and generous. They’re also great lovers, and definitely will work hard with regards to partner.

Any time most likely in the market for a wife, consider finding a Latina mail buy bride online. These females are easy to day and will take care of you with respect and love. They might be casual, but they’re really serious, and will certainly be a great strategy to marriage. They are also very cultural and effective.

https://64.media.tumblr.com/40622716aea32d50ae753569bede3e72/tumblr_inline_prpq5ewtYV1wdvng1_400.jpg

Share →

Leave a Reply