Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Marriage is mostly a complex undertaking. It needs both parties for the effort and time. There are ups and lows as the relationship evolves. The best https://ohmybride.com/russian-brides/ partnerships involve a healthy equilibrium between fun and dedication.

Aside from an excellent commitment, couples should also take the time to demonstrate each other just how much they consideration. Doing so should choose your partner feel loved and appreciated. If you possibly can find a way to add your partner http://serviceteam-online.eu/blog/2020/09/29/where-to-find-a-second-better-half/ into your daily activities, you will be well on your way to a content marriage.

To get the most out of your spouse, it’s a good idea to make sure that you listen to these people. In other words, have a tendency force choices upon them. If you need to request your partner about their choices, do so politely. You don’t desire to end up hurting their very own feelings.

In addition to listening, it’s a good idea to show your companion the appreciation which includes small tokens. This might end up being as simple seeing that taking the time to text these people a quick “thanks” or perhaps sending a note to congratulate them on a job very well completed. Don’t forget to point out their birthday to them as well.

In general, the ultimate way to learn about your spouse-to-be’s interests and passions is to talk about them. Over time, this will make your romance stronger and much healthier. As a result, you are likely to both become happier.

While you’re in it, make an effort incorporating several of your lover’s favorite activities into your own. For example , your partner may enjoy a game of playing golf or a rounded of the game of golf. Try to spend a few hours each day time doing stuff together that you equally would get pleasure from. Your spouse could be surprised to see simply how much you worth their existence and the time you spend with them.

Although there will be numerous other things to remember because it relates to a healthy and happy marital relationship, the most important element to remember is the fact you should have fun with it. If you’re not having fun, you’ll find that you can less likely to keep working on the romantic relationship.

Actually a marriage is a lot like a house. At some point, you need to restore it. It’s a good idea to do so after some help out of outside solutions. Oftentimes, you will need to find a way to deal with conflict. Nevertheless , don’t be disappointed if you do not succeed. These conflicts can be overcome with a hard work, perseverance, and a little bit of support from friends and family.

You will find a good prospect that you and your spouse are going to don’t agree with each other eventually in your lives. However , in order to avoid a rift, you need to make the effort to discuss the differences. Ideally, you’ll want to start a dialogue about the issues just before you have to actually confront them. Not simply will this kind of make the procedure less tumultuous, but it might also give you and your partner the opportunity to come to an contract.

Share →

Leave a Reply