Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Weddings will be big occasions, and relatives and buddies will want to bathtub the bride and groom with gift items to say well done. But https://foreign-brides.org/ not all toys are created even, so it’s important to consider the couple’s style and budget.

Should you be buying off-registry, go for something that’s truly unique to all of them. And make sure to believe beyond traditional kitchen items or glasses.

Keepsake Bowl

Personalized wedding gifts are one of the best ways to generate a big influence on the newlyweds. They’re not merely practical, nevertheless also amazing.

This beautiful memento bowl is constructed from stoneware clay and engraved having a sentimental message which will never go out of style. It’ll glimpse stunning on the display kitchen cabinet or corner in their house, and we think it’ll be a great way to showcase their very own new family members name!

Whenever the couple enjoys a glass of wines, this progressive gift makes it easier for them to consume a full bottle of wine without uncorking the entire jar. Plus, it’s perfect for every time they have family and friends over to observe their big day!

If the few is looking for being married gift which more bold, sponsor their next charming getaway or help them cross punch another vacation spot off their container list. We have now loads of electronic presents for the Knot Registry Store that turn into a one-of-a-kind experience to get the happy couple to take pleasure from together.

Earth Decanter Established

Whether they have just tied the knot and/or celebrating the first anniversary, this kind of Globe Decanter Set may be the perfect way to celebrate their new dedication to each other. Not only is it a stunning pair of glassware, however the bride and groom’s shared initials happen to be engraved to each glass, therefore it is also a great keepsake to have – it will be reminded of their big day every time they use it!

The world Decanter can be described as gorgeous little bit of home decor, etched with a earth design and an antique ship that sails through the decanter. It’s a authentic work of art and an amazing treat for the whiskey mate!

This decanter and eyeglasses set comprises a globe decanter and 4 matching old-fashioned whiskey glasses with a golden stopper that adds a touch of class. It’s a surprise that will last the entire life and is sure to be liked by the few for years to come!

Curated Starter Set

When shopping for marriage ceremony gifts, you will need to believe beyond the practical products. A stand mixer can be described as tried-and-true most desired, but if the few isn’t in to cooking or baking, obviously a spend of the money.

Instead, consider the things they may need — and the points they’ll apply regularly — like housewares or wellness-inspired gear. For example , a deluxe set of sheets can be an instant upgrade that’ll last for years to come.

Or, a custom doormat is usually an especially thoughtful wedding ceremony gift with respect to the couple who has simply moved into their new residence. It can be individualized with their first of all names or perhaps the wedding venue’s coordinates, whatever they choose. This is an unexpectedly neat and personal wedding present which is to be a cherished keepsake in their home for years to come.

Date Night

If you’re looking for a product for a couple who enjoys spending time mutually, date night is the way to go. These actions can be as straightforward or sophisticated as you choose, and they are an ideal way in order to keep relationship solid and healthy and balanced.

A recent record from the National Relationship Project outlined five techniques date days strengthen couples. These include one-on-one couples time, communication, physical intimacy, shared knowledge, and relationship.

This activity can be done everywhere – at your home, on a road trip and also in a hotel room! Print off of the free savings game cards and a report card, place them in your date night box and you’re willing to get to know your partner better.

One other fun thought is to visit the archives and select some literature for your lover. They can read about their favorite child years memory or discover a current literary passion that they’ll love.

Share →

Leave a Reply