Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

You may have observed that ship order brides cost a fortune, nonetheless this is not usually the case. The quantity you spend to have a bride relies upon https://mailorder-bride.org/mail-order-bride-countries/brazilian-brides/ about several elements. Depending on where you live, what you acquire, and how prolonged you spend, the complete cost could be lower or higher.

Submit order brides to be can cost a lot, but you can save cash by choosing an appropriate dating program. Choosing a site with distinctive features will let you find the perfect match without breaking the bank.

Acquiring a beautiful female from Asia, Latin America, or The european union doesn’t have to become a costly project. A flight to the ALL OF US or The european countries can cost as little as $700 to $1, five-hundred.

Some sites will give you a free membership, which provides you use of basic features. If you’re looking for more, you can upgrade to a premium regular membership, which will unlock the site’s full potential.

When it comes to selecting your overseas wife, they have two types of visas. One type much more expensive and requires one to pay the federal government for a prolonged period. Yet there are different types of visas that are less expensive.

Other bills you might want to keep an eye on are eating places, hotels, and plane tickets. Purchasing a ticket for any romantic retreat to the bride’s home country will set you back anywhere from $300 to $600.

You can also mail real gift items to your deliver order woman. This is a good method to verify your seriousness. These gifts don’t have to be costly, but show that you know her tastes and preferences.

Share →

Leave a Reply