Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Mail purchase brides really are a growing trend. They’re a trendy way for European men to meet and particular date foreign ladies. However , right now there important site are some quirks and mannerisms that may make it difficult for a American man to be aware of whether a particular female is right with regards to him.

Russian females

Russian mail order wedding brides are a great way for connecting with ladies from other countries. They can be emotional, smart, and committed to finding a very good match. Their very own goals are clear.

Most women who are now living the former soviet states are looking for a stable existence. In The ussr, the divorce rate is usually near 80%. The monetary conditions are poor.

These types of girls are looking for a man that will support them. As a result, the number of marriage businesses has grown by 200 to 400 in the last two years.

One of the most popular solutions to bring a mail purchase bride for the US is definitely the K-1 visa for australia. This costs $265. It is also essential to file for Web form I-129. This kind of Petition intended for Alien Fiance requires evidence of a bona fide relationship and a foreign passport.

Far east women

Far east women since mail buy brides became a huge tendency in modern Asian countries. They have a variety of positive aspects that will make them desirable to both men and women. However , there are some circumstances to keep in mind ahead of dating a girl from China.

One of the first circumstances to understand about Offshore culture is that it focuses on traditional attitudes. This includes respect for family, calmness, and trustworthiness to your particular spouse. On the other hand, in addition, it views males as comprehensive and nurturing.

Chinese language women are known for their wonderful appears and delightful figures. All their facial features are childlike, and they have got shiny black hair. Additionally , they are known for their feminine manners. Many have got dark inexplicable eyes and they are characterized by a childlike sexiness.

Filipina girls

Philippine women of all ages are one of the most sought after email order wedding brides. They are recognized for their dazzling natural beauty and awe-inspiring character. The culture is also known for courting traditions.

There are many of things need to know just before wooing a Filipino -mail order bride-to-be. This is a guide to some of the significant facts.

A normal Filipina is actually a woman of integrity and intelligence. Jane is loyal to her partner and family. In her residence, she preserves the house to be able, and is ready of running a household.

The woman takes pride in her family, and does her best to support her father and mother financially. She’s also a good cook, and may make the greatest traditional meals.

In terms of relationship, a Philippine lady will probably be faithful to her chosen man. It’s a very good sign of loyalty from your culture.

West men choose the look of foreign brides

In recent years, an increasing number of Western men have started searching for a bride in another country. These men realize that marriage which has a woman right from another nation can provide a stable life, and also provide stability for the Western person. However , there are some things to take into account before going out on the foreign marriage.

To begin with, make sure that the organization you choose for the foreign relationship is respected. It is not illegal to marry a woman right from a different country, but the right requirements you should be aware of. You also need to take into account the culture for the woman, as well as her beliefs and behaviors. For example , some women in Asia have their own ethnic practices, which may be totally different from the way American men and Western guys live.

Share →

Leave a Reply